ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ ต้อนรับนักศึกษาจาก UPM ประเทศมาเลเซียเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ที่ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลฝ่ายภายในศูนย์กิจการนานาชาติ อาจารย์ อับดุลรอยะ ปาแนมาแล อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ เจ้าหน้าที่จากศูนย์กิจการนานาชาติและนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ให้การต้อนรับ Dr Soaib bin Asimiran รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิชาศึกษาศาสตร์ Universiti Putra Malaysia(UPM) ประเทศมาเลเซีย และคณาจารย์ นักศึกษาจำนวน 24 คน ซึ่งเดินทางมาภายใต้โครงการ MOBILITY INSPIRE THE EXCELLENT MIND ซึ่งเป็นโครงการร่วมระหว่างหลักสูตรอาเซียนศึกษา สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และ Faculty of Educational Studies ,UPM

โดยนักศึกษาจากประเทศมาเลเซียได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมไทย-มาเลเซีย กิจกรรมเพื่อสังคม เช่น การทำความสะอาดชายหาด การสอนภาษามาเลเซียให้กับนักศึกษาในโรงเรียนต่างๆ และเยี่ยมชมสถานที่สำคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างวันที่ 12 - 23 ตุลาคม 2560 นี้

ประมวลภาพ

TOP