ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๐อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ร่วมกับส่วนกิจการนักศึกษา และองค์การบริหาร องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กำหนดจัดโครงการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย “วันลอยกระทง” ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ณ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อสืบสานมรดกวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ในการแสดงออกซึ่งความกตัญญูรู้คุณต่อพระแม่คงคา ตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
ทั้งนี้ขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมประกวดกระทง ประกวดเทพีนพมาศ และประกวด Miss Ladyboys โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. การประกวดกระทงเนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
๑.๑ ประเภทการประกวดกระทง
๑) ประเภทสวยงาม
๒) ประเภทความคิดสร้างสรรค์

๑.๒ คุณสมบัติของผู้ส่งกระทงเข้าประกวด
๑) ต้องเป็นบุคลากรหรือนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒) ส่งในนามบุคคล/ สำนักวิชา/หน่วยงาน

๑.๓ วัน เวลา สถานที่จัดการประกวด
- ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่องค์การนักศึกษา ตึกกิจกรรมนักศึกษา หรืออาศรมวัฒนธรรม-วลัยลักษณ์ โทรสาร ๒๕๐๗ E-mail : cultural.wu@gmail.com ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
- ผู้เข้าประกวดจะต้องมารายงานตัวพร้อมกระทง ณ บริเวณกองอำนวยการ ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๕.๐๐ น. – ๑๗.๐๐ น.

๑.๔ รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด (ทั้งประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์)
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลชมเชย รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๑.๕ การประกาศผลและการรับรางวัล
ประกาศผลผู้ชนะการประกวดในวันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๘.๐๐ น. และมอบรางวัลในเวลา ๑๙.๐๐ น. ณ เวทีการแสดงลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๒. การประกวดเทพีนพมาศ เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
๒.๑ ประเภทการประกวด
๑) ประเภทนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
๒) ประเภทบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๒.๒ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
- เพศหญิง
- เป็นนักศึกษามหาวิทยาวลัยลักษณ์ หรือบุคลากรมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประเภทนักศึกษาประกวดในนามสำนักวิชา (สำนักวิชาละ ๑ คน เท่านั้น)
- ประเภทบุคลากรประกวดในนามบุคคล/หน่วยงาน/สำนักวิชา

๒.๓ กำหนดการรับสมัคร และสถานที่จัดการประกวด
- ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่องค์การนักศึกษา ตึกกิจกรรมนักศึกษา หรืออาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐ โทรสาร ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๗ ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ - กำหนดการรายงาน วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น.
- เวลา ๑๙.๓๐ น. เริ่มการประกวดเทพีนพมาศ ประเภทบุคลากร
- เวลา ๒๐.๓๐ น. เริ่มการประกวดเทพีนพมาศ ประเภทนักศึกษา
ณ เวทีการประกวดลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

๒.๔ การแต่งกาย
ในการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดไทย

๒.๕ รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด ทั้ง ๒ ประเภท
รางวัลชนะเลิศ รับเงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลนางงามขวัญใจ รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

๓. การประกวด Miss Ladyboys เนื่องในงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐
๓.๑ คุณสมบัติของผู้เข้าประกวด
- สาวประเภทสอง (เพศชายเท่านั้น)
- เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
- ประกวดในนามบุคคล ตัวแทนสำนักวิชา/ชมรม/กลุ่มสัมพันธ์ (ไม่จำกัดจำนวน)

๓.๒ กำหนดการรับสมัคร และสถานที่จัดการประกวด
- ผู้สนใจสามารถส่งใบสมัครได้ที่องค์การนักศึกษา ตึกกิจกรรมนักศึกษา ภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐ (หลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรนักศึกษา ๑ ฉบับ ภาพถ่ายสี ขนาดโปสการ์ด จำนวน ๑ ภาพ)
- กำหนดการรายงาน วันศุกร์ที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. – ๑๘.๐๐ น. และเริ่มการประกวด เวลา ๑๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ เวทีการประกวด ลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัย- วลัยลักษณ์

๓.๓ การแต่งกาย
ในการประกวดผู้เข้าประกวดจะต้องแต่งกายด้วยชุดราตรี

๓.๔ รางวัลสำหรับผู้ชนะการประกวด
รางวัลชนะเลิศ รับขันน้ำพานรอง เงินรางวัล ๒,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๑ รับเงินรางวัล ๑,๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒ รับเงินรางวัล ๑,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร
รางวัล Miss Ladybosy Popular Vote รับเงินรางวัล ๕๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2508-10 หรือทาง website https://cultural.wu.ac.th/


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th

TOP