ข่าวการศึกษา

นักศึกษานิเทศศาสตร์ร่วมพัฒนาวัดท่าสูง

เมื่อวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 นักศึกษาสาขานิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมและพัฒนาสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณวัดท่าสูง อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นกิจกรรมประกอบการเรียนในรายวิชาการวางแผนประชาสัมพันธ์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอนงค์ สวัสดิ์บุรี เป็นที่ปรึกษาในการทำกิจกรรมครั้งนี้
 
กิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารู้คุณค่าของสิ่งแวดล้อมพร้อมทั้งตระหนักถึงผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่นับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

ประมวลภาพ

TOP