ศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขอแจ้งวันเวลาและสถานที่ การอบรมความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการสำหรับนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์รอบพิเศษ