หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีวสารสนเทศเพื่อพัฒนางานวิจัย