ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ และหน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีวสารสนเทศเพื่อพัฒนางานวิจัย

หลักสูตรเทคนิคการแพทย์ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกับ หน่วยวิจัยชีวเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านชีวสารสนเทศเพื่อพัฒนางานวิจัย ให้แก่นักวิจัย นิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและผู้สนใจทั่วไป ระหว่างวันที่ 23 - 24 เมษายน พ.ศ.2555 ณ ห้องระเบียงบรรณ 1 อาคารบรรณสารและสื่อการศึกษา และห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 1 อาคารคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สนใจอบรมได้เพิ่มพูนทักษะความรู้ทางด้านการสืบค้นชีวสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานทางด้านชีวเวชศาสตร์ตลอดจนเป็นการสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการวิจัย
 
โอกาสนี้ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมอบรมในครั้งนี้ โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ 1,000 บาท (ค่าเอกสาร อาหารว่าง อาหารกลางวัน ตลอด 2 วัน) ซึ่งสามารถเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จากต้นสังกัดตามระเบียบที่เกี่ยวข้องเมื่อได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชาแล้ว
 
ทั้งนี้ สามารถแจ้งความประสงค์เข้าร่วมอบรมโดย Download ใบสมัครได้ที่ http://ihh.wu.ac.th ภายในวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2555 และสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ ดร.นุรดีนา จารง โทรศัพท์ 08 3832 4780 หรือ 0 7567 2104 โทรสาร 0 7567 2106

TOP