ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ (สาขาวิชา่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ) สำนักวิชาการจัดการ