ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ เผยผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.64

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผย ผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาตามระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา ในรอบปีการศึกษา 2559 ซึ่งเป็นการรายงานผลการดำเนินงานระหว่างวันที่ 1 สิงหาคม 2559 จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 โดยในรอบปีการศึกษา 2559 พบว่า ภาพรวมทั้งมหาวิทยาลัย มีผลการประเมินทั้ง 5 องค์ประกอบ จำนวน 13 ตัวบ่งชี้ ค่าเฉลี่ย 4.64 อยู่ในระดับดีมาก

ทั้งนี้ หากพิจารณาผลการประเมินในระดับองค์ประกอบและระดับตัวบ่งชี้ พบว่า องค์ประกอบที่มีผลการประเมินในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ย 4.51-5.00) มีจำนวน 4 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบที่ 2 การวิจัย (ค่าเฉลี่ย 4.97) 2) องค์ประกอบที่ 3 การบริการวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 5.00) 3) องค์ประกอบที่ 4 การทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 5.00) และ 4) องค์ประกอบที่ 5 การบริหารจัดการ (ค่าเฉลี่ย 4.80)และประกอบที่มีผลการประเมินในระดับดี (ค่าเฉลี่ย 3.51-4.50) มีจำนวน 1 องค์ประกอบ คือ 1) องค์ประกอบที่ 1 การผลิตบัณฑิต (ค่าเฉลี่ย 4.19)

ส่วน ผลการประเมินในระดับตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีมาก (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 4.51 – 5.00) มีจำนวน 10 ตัวบ่งชี้ ประกอบด้วย 1) ตัวบ่งชี้ 1.2 อาจารย์ประจำสถาบันที่มีคุณวุฒิปริญญาเอก (ค่าเฉลี่ย 5.00) 2) ตัวบ่งชี้ 1.4 การบริการนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค่าเฉลี่ย 5.00) 3) ตัวบ่งชี้ 1.5 กิจกรรมนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค่าเฉลี่ย 5.00) 4) ตัวบ่งชี้ 2.1 ระบบและกลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 5.00) 5) ตัวบ่งชี้ 2.2 เงินสนับสนุนงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ (ค่าเฉลี่ย 4.98) 6) ตัวบ่งชี้ 2.3 ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ประจำและนักวิจัย (ค่าเฉลี่ย 4.94) 7) ตัวบ่งชี้ 3.1 การบริการวิชาการแก่สังคม (ค่าเฉลี่ย 5.00) 8) ตัวบ่งชี้ 4.1 ระบบและกลไกการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม (ค่าเฉลี่ย 5.00) 9) ตัวบ่งชี้ 5.1 การบริหารของสถาบันเพื่อการกำกับติดตามผลลัพธ์ตามพันธกิจ กลุ่มสถาบันและเอกลักษณ์ของสถาบัน (ค่าเฉลี่ย 5.00) และ10) ตัวบ่งชี้ 5.3 ระบบกำกับการประกันคุณภาพหลักสูตรและสำนักวิชา (ค่าเฉลี่ย 5.00)

ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดี (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 3.51 – 4.50) มีจำนวน 2 ตัวบ่งชี้ ดังนี้ 1) ตัวบ่งชี้ 1.1 ผลการบริหารจัดการหลักสูตรโดยรวม (ค่าเฉลี่ย 3.78) 2) ตัวบ่งชี้ 5.2 ผลการบริหารงานของสำนักวิชา (ค่าเฉลี่ย 4.41) ตัวบ่งชี้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง (ค่าเฉลี่ยตั้งแต่ 1.51 – 2.50) มีจำนวน 1 ตัวบ่งชี้ คือตัวบ่งชี้ 1.3 อาจารย์ประจำสถาบันที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ (ค่าเฉลี่ย 2.17)

ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ กล่าวอีกว่า รู้สึกดีใจและภูมิใจกับผลการประเมินที่เกิดขึ้นถึงแม้ ม.วลัยลักษณ์ จะเป็นมหาวิทยาลัยในต่างจังหวัด แต่ได้รับการรับรองอยู่ในระดับดีมากคะแนนใกล้เคียงกับมหาวิทยาลัยใหญ่ๆในระดับประเทศได้ ซึ่งผลการประเมินมีพัฒนาการที่ดีขึ้นตามลำดับ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมาเราได้คะแนน 4.11 ระดับดี และ 4.42 ระดับดี ตามลำดับ ในปีนี้ได้ 4.64 ระดับดีมาก ถือเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจเป็นอย่างมาก

“ขอบคุณพวกเราชาววลัยลักษณ์ที่ได้ทุ่มเทมาด้วยกัน จนประสบผลสำเร็จด้านการประกันคุณภาพในระดับดี มาก จนคะแนนสูงอยู่ในระดับต้น ๆ ของมหาวิทยาลัยระดับประเทศ ขอบคุณกรรมการตรวจประเมินทุกท่านที่ให้เกียรติพวกเรามาตรวจประเมินและให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างดียิ่ง คำว่า "คุณภาพ" จะต้องเป็นภารกิจหลักของพวกเราชาววลัยลักษณ์ และปีหน้าพวกเราจะท้าทายในการพัฒนาระบบการเรียนการสอนของเราเพื่อก้าวสู่ระดับสากลต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย กล่าว

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP