ม.วลัยลักษณ์ เผยผลประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาอยู่ในระดับดีมาก คะแนน 4.64