รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับ ปริญญาโทและปริญญาเอก สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 (รับสมัครตลอดปีการศึกษา)