ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ สัมมนาชีวเวชศาสตร์นานาชาติ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

เนื่องในโอกาสการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครบปีที่ 20 สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ โดยหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาชีวเวชศาสตร์ กำหนดจัดสัมมนาชีวเวชศาสตร์นานาชาติ 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ ห้องประชุม 1 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาและคณาจารย์ของหลักสูตรในด้านวิชาการ ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่ผลงานวิจัย และสร้างองค์ความรู้ใหม่ต่อการพัฒนางานวิจัยให้สู่ระดับสากล โดยสำนักวิชาฯ ได้เรียนเชิญวิทยากรจากต่างประเทศร่วมบรรยายพิเศษ ประกอบด้วย
 
1. Prof. Dr.Soisungwan Satarug, University of Queensland, Australia
2. Assoc. Prof. Dr.Michele Cote, University of Wayne State University, USA
3. Assist. Prof. Dr.Laura Rozek, University of Michigan, USA
4. Dr.Wanida Chua-anusorn, University of Western Australia, Australia
 
โอกาสนี้ สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ ขอเรียนเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายพิเศษในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และเสนอผลงานวิจัยในรูปแบบโปสเตอร์ โดยดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ihh.wu.ac.th
ทั้งนี้ สามารถส่งบทคัดย่อภายในวันที่ 2 มีนาคม 2555 หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อ.ดร.นุรดีนา จารง หมายเลขโทรศัพท์ 0 7567 2181 หรือ 0 7567 2113 E-mail : Nurdina.ch@wu.ac.th

TOP