ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

10 ไอเดียธุรกิจ Startup จากนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ พร้อมนำเสนอในงาน Walailak DEMO DAY 2017

โครงการ Innovative Startup ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น โดยทางมหาวิทยาลัยได้จัดให้มีกิจกรรม Startup Talk, Startup Booth Camp ให้กับนักศึกษาและจัดกิจกรรมเพื่อคัดเลือกนักศึกษาเข้าร่วม Pitching ใน Startup Thailand League ที่มีสนามแข่งขันกว่า 20 สนามทั่วประเทศ

ผลการแข่งขันการ Pitching จากสนามทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีทีมนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 10 ทีม พร้อมรับเงินรางวัลสนับสนุนพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ (Prototype) ทีมละ 100,000 บาท มีดังนี้

1. ทีม MUSEUM WOW
ผลิตภัณฑ์ : MUSEUM WOW
แอพลิเคชั่นที่จะทำให้การเยี่ยมชมโบราณสถานเปลี่ยนไป ด้วยข้อมูลที่มีการ update จากผู้เชี่ยวชาญ อีกทั้งใช้เทคโนโลยี 3D ในการแสดงรายละเอียดของโบราณวัตถุ
สมาชิกในทีม : นายอานนท์ ศรีเผด็จ, นายศรายุทธ นุ่นสังข์, นางสาวกมลชนก คงทรัพย์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.พูลพงษ์ บุญพราหมณ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

2. ทีม LAB
ผลิตภัณฑ์ : LAB
แอพลิเคชันแปลผลการตรวจทางห้องปฎิบัติการจากโรงพยาบาลหรือคลีนิกทางการแพทย์
สมาชิกในทีม : นายปิยะวิทย์ สาสุข, นางสาวรุ่งนภา กรีทอง สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

3. ทีม Coin Tech
ผลิตภัณฑ์ : Coin Tech
ระบบอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
สมาชิกในทีม : นายชยพล มาช่วย, นายธนธรณ์ ซ้วนตั้น สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
อาจารย์ที่ปรึกษา : รศ.ดร.วัฒนพงศ์ เกิดทองมี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

4. ทีม The Flying
ผลิตภัณฑ์ : Siamshop
แอพพลิเคชั่นรวบรวมสินค้า OTOP มาไว้ในที่เดียว ช่วยอำนวยความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า
สมาชิกในทีม : นายธันยา คงคาเพชร, นางสาวมนวดี อุทัยพันธ์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

5. ทีม Herme(i)per
ผลิตภัณฑ์ : Herme(i)per
Platform รวมร้านถ่ายเอกสาร เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการที่ต้องการจัดทำเอกสาร
สมาชิกในทีม : นางสาวชุลิดา เอมรุจิ, นางสาวศิริรัตน์ ราชนิยม สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

6. ทีม NAKED-EYE
ผลิตภัณฑ์ : G6PD
ชุดทดสอบคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G6PD
สมาชิกในทีม : นางสาวรุ่งนภา กรีทอง, นายปิยะวิทย์ สาสุข สำนักวิชาสหเวชศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.อรวรรณ สาระกุล สำนักวิชาสหเวชศาสตร์

7. ทีม SEEElEC
ผลิตภัณฑ์ : HELTO
ระบบที่ช่วยบริษัทหรือองค์กรต่างๆบริหารจัดการ การใช้ไฟฟ้าภายในองค์กร หรือตรวจสอบการใช้ไฟฟ้า ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
สมาชิกในทีม : นายกิตติศักดิ์ เจริญสุข, นายจตุรงค์ มาศพงค์, นายภรัณยู จินดาพล สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

8. ทีม Handhelp
ผลิตภัณฑ์ : Handhelp
แอพพลิเคชั่นล่าม ให้คนทั่วไปและผู้บกพร่องทางการได้ยินสามารถสื่อสารเชื่อมโยงความคิด ความรู้สึกถึงกันได้
สมาชิกในทีม : นางสาวฏอฮีเราะฮ์ ฮูซัยนี, นางสาวสุดารัตน์ ผิวอ่อน, นายพงศธร จันด้วง, นางสาวสิริพร พุทธวิริยะ, นางสาวชิดชนก ยีสมัน สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์ ดร.กรัณรัตน์ ธรรมรักษ์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

9. ทีม Heart industry
ผลิตภัณฑ์ : Heart industry
ระบบที่ช่วยให้ภาคอุตสาหกรรมการผลิตตรวจสอบและบริหารจัดการ ความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับมอเตอร์ ก่อนที่มอเตอร์จะเกิดความเสียหายได้อย่างแม่นยำ และมีประสิทธิภาพ
สมาชิกในทีม : นายฐิติวัสส์ เต็มเปี่ยม, นางสาวรุ่งกานต์ ยังอภัย สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
อาจารย์ที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุรัสวดี กุลบุญ ก่อเกื้อ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

10. ทีม GBOT
ผลิตภัณฑ์ : GBOT OMR
แอปพลิเคชั่นที่ใช้สำหรับการตรวจสอบ ซึ่งแอปพลิเคชั่นจะใช้งานโดยการถ่ายรูปแล้วนำขึ้นไปประมวลผลแบบ clound computing
สมาชิกในทีม : นายประสิทธิ์ แซ่อุย, นายณรงค์ พรมนุช, นายศศิพงศ์ พรมทอง, นายธนกฤต สวนดี สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร
อาจารย์ที่ปรึกษา : อาจารย์กรกต สุวรรณรัตน์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร

ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดจะมีการนำเสนอในงาน Walailak DEMO Day 2017 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ อาคารปฎิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ผู้สนใจติดต่อ-สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ InnovativeStartupWU โทร. 3579


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wusp.wu.ac.th/demoday2017.html

TOP