ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการโรคตาในสัตว์ ครั้งที่ 1โครงการจัดตั้งวิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์อัครราชกุมารี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วม กับ บริษัท บ๊อบบี้ อินเตอร์เทรด จำกัด จัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการ ครั้งที่ 1 เรื่อง Basic ophthalmic diagnosis and basic ophthalmic surgery in small animals เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมราวดี จ.นครศรีธรรมราช โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ สพ.ญ.ดร รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นผู้บรรยาย ทั้งในส่วนทฤษฎีและการผ่าตัดตาพื้นฐาน

นอกจากนี้ ยังมีการบรรยายในหัวข้อเรื่อง การวินิจฉัยโรคตาเบื้องต้น โดยมีการใช้หัวสุกรในการสาธิตการผ่าตัดเพื่อการรักษา เกี่ยวกับโรคตาต่าง ๆ ในสัตว์เลี้ยงที่พบได้บ่อย พร้อมทั้งให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ลงมือปฏิบัติจริงในการผ่าตัดครั้งนี้

การจัดสัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากสัตวแพทย์ผู้ที่สนใจในด้านโรคตาสัตว์เลี้ยงเป็นจำนวนมาก และเนื่องด้วยภาคปฏิบัติการมีการผ่าตัด และทำหัตถการกับดวงตาซากสุกร ทำให้บรรยากาศเป็นไปด้วยความเป็นกันเอง สนุกสนาน มีการแลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ที่พบจริงในคลินิกระหว่างผู้ร่วมสัมมนาและวิทยากร

ประมวลภาพ

TOP