สัมมนาวิชาการเชิงปฏิบัติการโรคตาในสัตว์ ครั้งที่ 1