ข่าวเด่น

งานฉลองความสำเร็จในโครงการ 1st International Leadership and Soft Skill Enhancement Camp 2012

   
  


 

งานฉลองความสำเร็จของโครงการค่ายเยาวชนผู้นำและการพัฒนาภาษาอังกฤษได้ปิดฉากลงอย่างสวยงามท่ามกลางผู้บริหาร แขกวีไอพี คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาที่มาร่วมงานอย่างอบอุ่น ณ เรือนรับรองริมน้ำ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา 
 
โครงการค่ายเยาวชนผู้นำเพื่อการพัฒนาภาษาอังกฤษ หรือ โครงการ 1st International Leadership and Soft Skill Enhancement Camp 2012 เป็นโครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับ Universiti Malaysia Perlis (UniMAP) รัฐเปอร์ลิส ประเทศมาเลเซีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาให้มีทักษะทางด้าน Soft Skills ต่างๆ ตลอดจนการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลางของอาเซียน และเป็นภาษาที่ใช้มากที่สุดทั่วโลก นักศึกษาจึงต้องเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) และประชาคมโลกในอนาคตอันใกล้นี้ 
 
โครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดยส่วนวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ Department of International Languages, Centre of Communication Technology & Human Development, UniMAP โดยแบ่งการจัดกิจกรรมออกเป็น 2 ช่วง คือ ช่วงที่ 1 จัดที่มหาวิทยาลัย Malaysia Perlis ประเทศมาเลเซีย ระหว่างวันที่ 5 - 10 กุมภาพันธ์ 2555 และช่วงที่ 2 จัดที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รวม ระหว่างวันที่ 11- 15 กุมภาพันธ์ 2555 นักศึกษาทั้ง 2 สถาบัน จึงมีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรม ศึกษาภาษาและศิลปวัฒนธรรมทั้งสองประเทศ 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการประกอบด้วย นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จำนวน 17 คนจาก 10 สำนักวิชา คือ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร (2 คน) สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร (2 คน) สำนักวิชาการจัดการ (3 คน) สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ (2 คน) สำนักวิชาศิลปศาสตร์ (1 คน) สำนักวิชาแพทยศาสตร์ (2 คน) สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ (1 คน) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ (2 คน) สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ (2 คน) สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการจาก University Malaysia Perlis (UniMAP) จำนวน 25 คน เป็นนักศึกษา 19 คน และอาจารย์จำนวน 6 คน 
 
ในโอกาสการจัดพิธีฉลองความสำเร็จและมอบประกาศนียบัตรให้นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ดร. กีร์รัตน์ สงวนไทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธาน โดยมีผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย UniMAP จำนวน 5 คน เข้าร่วมในพิธี ประกอบด้วย 

1) Mr. Razli Ahmad ( Asst. Vice Chancellor, Student Affairs & Alumni) 

2) Assoc. Prof. Dr. Salleh Abd. Rashid (Dean, Centre of Communication Technology & Human Development) 

3) Assoc. Prof Dr. Syaharom Abdullah (Dean, Centre of International Affairs) 

4) Shafiq Hizwari B. Md Hashim (Special Officer to the Vice Chancellor) 

5) Miss Rongdara (Lecturer) 
 
สำหรับฝ่ายมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. อมรา ช้างทรัพย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี ชยานุวัชร ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมยุรี วศินานุกร คณบดีสำนักวิชาแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสีห์ วัฒนวิกย์กิจ คณบดีสำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร. กัลยา ศรีสุวรรณ คณบดีสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร รองศาสตราจารย์ ดร. วีระศักดิ์ ทองลิมป์ อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดร. ทิพย์วัลย์ สุทิน อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรจากจากสำนักวิชาต่างๆ 
 
ดร กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวว่า ในยุคโลกาภิวัตน์ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณค่านั้น สิ่งที่สำคัญมากกว่าความรู้ทางวิชาการแล้ว Soft Skill ดังที่ Lorenz ได้กล่าวว่า soft skills สำหรับนักล่างานทั้งหลาย คือ 1) Strong work ethics 2) Positive attitude 3) Good communication skills 4) Time management abilities 5) Problem solving skills 6) Acting as a team player 7) Self-confidence 8) Ability to accept and learn from criticism 9) Flexibility and adaptability 10) Working under pressure ซึ่งสำคัญมากๆ สำหรับศตวรรษ ที่ 21 และในฐานะที่นักศึกษากำลังจะเป็นผู้ใหญ่ในเร็ววันนี้ก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ทุกคนจะอยู่ในโลกอาชีพได้อย่างมั่นคง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในโลกแห่งอาเซียน และขอขอบคุณ UniMAP ที่เป็นผู้ร่วมสร้างโครงการดีๆ นี้ 
 
ขณะที่ Mr. Razli Ahmad กล่าวว่า UniMAP ขอแสดงความชื่นชมยินดีอย่างจริงใจที่ผู้บริหารระดับสูงของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกับ UniMAP ขยายความสัมพันธ์ทางวิชาการร่วมกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งส่วนวิเทศสัมพันธ์ และภาควิชา Department of International Languages, PTKPI ที่ได้เป็นหลักในการดำเนินโครงการนี้ มหาวิทยาลัย UniMAP เล็งเห็นคุณค่าของการสร้างเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย การจัดโครงการค่ายครั้งนี้นอกจากจะช่วยให้นักศึกษาเพิ่มพูนทักษะต่างๆ ที่จำเป็นในการเข้าสู่โลกอาชีพ และการพัฒนาภาษาอังกฤษโดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรมต่างๆ ที่หลากหลายทั้งทางวิชาการและเชิงวัฒนธรรม จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตมหาวิทยาลัย UniMAP จะได้ขยายความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป 
 
กิจกรรมในงานประกอบด้วยการแสดงทางศิลปวัฒนธรรม การขับร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย การแสดงของนักศึกษา การกล่าวสุนทรพจน์ การโชว์บาร์เทนเดอร์มืออาชีพ และการออกร้านของผู้ประกอบการและนักศึกษาสำนักวิชาการจัดการ 
 
อนึ่ง โครงการ International Leadership and Soft Skill Enhancement Camp จะจัดอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี 

ประมวลภาพ

TOP