ขอเชิญร่วมงาน การแสดงปาฐกถาและคีตนาฏกรรม 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2