ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงาน การแสดงปาฐกถาและคีตนาฏกรรม 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ครั้งที่ 2

การแสดงปาฐกถาและคีตนาฏกรรม 20 ปี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ครั้งที่ 2 "ไทยในบริบทอาเซียน" ท่านสุรพงษ์ ชัยนาม และ "แนวความคิดในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ชาวน้ำ-ชาวเรือในวิถีอาเซียน" ท่านโชติหิรัญ เปี่ยมสมบูรณ์ ในวันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

กำหนดการ
ภาคเช้า  
08.30 น. ลงทะเบียน
09.00 น. พิธีเปิด
- การขับร้องประสานเสียง บทอวยชัย 20 ปีวลัยลักษณ์ (Overture)
ประพันธ์คำร้องโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา
คณบดีสำนักวิชาศิลปศาสตร์
- ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ชลธิรา สัตยาวัฒนา กล่าวรายงาน
- อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ดร.กีร์รัตน์ สงวนไทร กล่าวต้อนรับและเปิดโครงการ
- การขับร้องประสานเสียง โดยวงขับร้องประสานเสียง WU Chorus
ควบคุมวงโดย อาจารย์ฉลองชัย โฉมทอง
- "The ASEAN Way" (ภาษาไทยและอังกฤษ)
- "รักวลัยลักษณ์"
- "ความฝันของดอกไม้"
09.30 น. แนะนำองค์ปาฐก โดย คุณพิรุณ ฉัตรวนิชกุล
09.50 น. การแสดงปาฐกถา เรื่อง "ไทยในบริบทอาเซียน"
โดย ท่านสุรพงษ์ ชัยนาม
10.50 น. - การอ่านบทกวีภาษาอินโดนีเซีย "Pau Su" (จอมปลอม)
- การอ่านบทกวีภาษาเวียดนาม "Hỏi" (ถาม)
- การอ่านบทกวีภาษามาเลย์
- การอ่านผญาภาษิตลาว โดยนักศึกษาหลักสูตรภูมิภาคศึกษาและหลักสูตรเอเชียศึกษา
- การขับร้องประสานเสียง "Let Us Move Ahead (A Song for ASEAN)"
11.30 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

*** ชม นิทรรศการความรู้เกี่ยวกับอาเซียน
โดยหลักสูตรอาเซียนศึกษา
อาจารย์จิรวัฒน์ แสงทองและอาจารย์เพ็ญศรี พานิช
ผู้ประสานงานการจัดกิจกรรมร่วมกับนักศึกษาในสาขาภูมิภาคศึกษา

1. นิทรรศการ "รู้จักอาเซียนหลากมิติ"
2. นิทรรศการ "วิถีวัฒนธรรม "น้ำ" ในอาเซียน"

   
ภาคบ่าย  
13.00 น. การขับร้องประสานเสียง
- บทเพลงพระราชนิพนธ์ "แผ่นดินของเรา"
- "Greening ASEAN" ประพันธ์เนื้อร้องโดย ศาสตราจารย์พิเศษ ดร. ชลธิรา สัตยาวัฒนา ประพันธ์ทำนองและเรียบเรียงเสียงประสานโดย อาจารย์ฉลองชัย โฉมทอง
13.10 น. แนะนำองค์ปาฐก โดย คุณพิรุณ ฉัตรวนิชกุล
13.30 น. การแสดงปาฐกถา เรื่อง "แนวความคิดในการพัฒนาสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ชาวน้ำ-ชาวเรือในวิถีอาเซียน"
โดย ท่านโชติหิรัญ เปี่ยมสมบูรณ์
15.30 น. พิธีปิด
บทกวี โดย รศ.ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์อาจารย์ประจำหลักสูตรไทยศึกษาบูรณาการและเอเชียศึกษา
การขับร้องประสานเสียง
- "The ASEAN Way"
- "Let Us Move Ahead (A Song for ASEAN)"

(กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

ผู้สนใจสามารถสำรองที่นั่งได้ที่ คุณกมลวรรณ คงยก โทร:0-7567-2049
e-mail:kamonwan.ko@gmail.com


TOP