ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 49/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สาขาภาษาอังกฤษ สังกัดสาขาวิชาภาษาและวัฒนธรรม สำนักวิชาศิลปศาสตร์ จำนวน 5 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 49/๒๕60 ลงวันที่ 26 กันยายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ดังนี้
1. ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 1 อัตรา : ไม่มีผู้ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติ เบื้องต้น
2. ตำแหน่งอาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาอังกฤษ จำนวน 4 อัตรา : ไม่มีผู้สมัคร


TOP