ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมเปิดโลกวัฒนธรรมมลายู (Hari Kebudayaan Melayu) ครั้งที่ 3 สืบสานประเพณี สร้างสัมพันธ์ชุมชน-มหาวิทยาลัย

ปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมปะเพณี ศิลปวัฒนธรรม ของมลายูกำลังเลือนหายไปจากสังคมไทยและสังคมมลายู ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็นมรดกที่ตกทอดมาจากบรรพบุรุษของมลายู แต่ปัจจุบันอาจเป็นเพียงแค่คำเล่าของผู้สูงอายุในสมัยก่อนเท่านั้น ทางชมรมภาษาและวัฒนธรรมมลายูจึงจัดโครงการ "มหกรรมเปิดโลกวัฒนธรรมมลายู(Hari Kebudayaan Melayu)" ครั้งที่ 3 นี้ วันที่ 10 มีนาคม 2555 เวลา 07.00 - 23.00 น. ณ อาคารเรียนรวม 5 และลานเพลินตา หน้าอาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เพื่อเป็นการสืบสานและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ของมลายูในอดีตไม่ให้เลือนหายไปตามกาลเวลา ดำรงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของมลายู และเสริมสร้างสัมพันธไมตรีระหว่างนักเรียน นักศึกษาต่างสถาบันและชุมชนรายรอบมหาวิทยาลัย
 
ในงานประกอบด้วย การเสวนาวิชาการในหัวข้อ "ความสำคัญของภาษามลายูกับสังคมอาเซียน" นิทรรศการความรู้ทางประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรมของมลายู การแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของมลายู อาทิ อ่านอัล-กรุอาน, การขับร้องประสานเสียง (อนาซีด) ปาฐกถา (SARAHAN) อ่านบทกวี (SAJAK) อ่านกวีนิพนธ์ (BAHAN PANTUNG) ลิเกฮูลู ศิลปะการป้องกันตัวปันจักซีลัต จากนักเรียน นักศึกษา รวมทั้งการแข่งขันการทำอาซูรอ จากนักศึกษาและชุมชนรายรอบมมหาวิทยาลัย
 
อนึ่ง ชมรมภาษาและวัฒนธรรมมลายู มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือการรวมกลุ่มของนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ที่ต้องการอนุรักษ์ภาษาและวัฒนธรรมมลายูของบรรพบุรุษที่ได้รับการสืบสาน เรียนรู้ สืบทอด ส่งต่อ บ่มเพาะและงอกเงย ในหมู่เหล่าคนมลายูที่นับถือศาสนาอิสลาม ที่ถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺในรูปแบบของการดำเนินชีวิต ให้คงอยู่คู่ไว้ตลอดไป และเพื่อความเข้าใจที่ดีของการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมได้โดยสันติ อีกทั้งยังส่งเสริมให้สมาชิกดูแลทุกข์สุขของพี่น้อง anak melayu ด้วยกันเองสู่การตระหนักถึงบทบาทของปัญญาชนที่มีต่อสังคมอีกด้วย
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://mlcc.wu.ac.th

TOP