ม. วลัยลักษณ์ เตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ มากกว่า 10 รายการ ในสัปดาห์ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2561