ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม. วลัยลักษณ์ เตรียมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ มากกว่า 10 รายการ ในสัปดาห์ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สานต่อความสำเร็จการจัดประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ ในปี พ.ศ. 2560 ด้วยการเตรียม จัดประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ มากกว่า 10 รายการ ในสัปดาห์ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย ในเดือนมีนาคม 2561 โดย รศ ดร ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม เผยว่า “ในปี พ.ศ. 2561 มหาวิทยาลัยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพ Symposium of International Language and Knowledge ซึ่งเป็นการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมที่สำคัญของภูมิภาคที่มีต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 5 ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ มีการประชุมนานาชาติด้านสหเวชศาสตร์ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ส่วนการประชุมระดับชาติ มีการประชุมวิชาการวลัยลักษณ์วิจัยครั้งที่ 10 และ การประชุมวิชาการ การเรียนรู้เชิงรุกครั้งที่ 6”

จุดเด่นของการประชุมวิชาการที่จัดโดยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ คือ ผลงานที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอจะได้รับการตรวจสอบอย่างเป็นระบบมีมาตรฐาน และนอกจากการนำเสนอในรูปแบบบรรยายหรือโปสเตอร์แล้ว มีโอกาสเชื่อมโยงตีพิมพ์สืบเนื่องในวารสาร TCI 4 วารสาร และ Scopus 1 วารสาร หรือเลือกเผยแพร่บทความฉบับเต็มทันทีในวันประชุมทาง Walailak Procedia ที่จะเปิดตัวในปี พ.ศ. 2561 การจัดประชุมในสัปดาห์ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัย เดือนมีนาคม 2561 ยังทำให้ผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการ ได้มีโอกาสเข้าชมงาน Walailak Expo 2018 และ งานวลัยลักษณ์เกษตรแฟร์ อีกด้วย

“การประชุม สัมมนาวิชาการที่ดีจะต้องสมดุลระหว่าง การบูรณาการศาสตร์ กับการรักษาโฟกัสเชิงประเด็น เช่น ในกรณีของ Living Will and Palliative Care Conference และ Work Integrated Learning Conference ที่ได้รับความสนใจอย่างมากในปี พ.ศ. 2560 ซึ่งจะมีการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 และปีนี้จะเป็นโอกาสเปิดหัวข้อการประชุมที่มีโฟกัสเจาะจงขึ้นใหม่อีก 4 รายการ ได้แก่ 1) การประชุมวิชาการระดับชาติวิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมการออกแบบ 2) การประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย 3) การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ 4) เวทีเสวนาทางวิชาการนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์” รศ ดร ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล กล่าวในตอนท้าย

---------------------------------------------------------------------------------------------

(ร่าง) ปฏิทินการจัดประชุมวิชาการ ในสัปดาห์ครบรอบการสถาปนามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

22-23 มีค. 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ SAH Expo 2018 จัดโดย สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ และภาคีเครือข่าย
22-24 มีค. 2561 การอบรมเชิงปฎิบัติการ การพัฒนาสมรรถนะการคิดอย่างมีเหตุผลเชิงคลีนิก จัดโดย สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ และภาคีเครือข่าย

23-24 มีค. 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติ วิถีทรรศน์สถาปัตยกรรมการออกแบบ ครั้งที่ 1 จัดโดย สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ และภาคีเครือข่าย
26 มีค. 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติสาธารณสุขวิจัย ครั้งที่ 1 จัดโดย สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ และภาคีเครือข่าย
26-28 มีค. 2561 The 2nd Work Integrated Learning Conference จัดโดย สำนักวิชาการจัดการ และภาคีเครือข่าย

26-27 มีค. 2561
การประชุมวิชาการระดับชาติ การเรียนรู้เชิงรุก ครั้งที่ 6 จัดโดย ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน และภาคีเครือข่าย
26-29 มีค. 2561 การประชุมวิชาการระดับชาติ วลัยลักษณ์วิจัย https://research.wu.ac.th/ -การประชุมวิชาการระดับชาติด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์-เวทีเสวนาทางวิชาการ เรื่อง รัฐธรรมนูญไทย กับการ เปลี่ยนแปลงภายใต้บริบทไทยแลนด์ 4.0 และ Law Debate Competition จัดโดย สถาบันวิจัยและนวัตกรรม สำนักวิชาแพทยศาสตร์ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ และภาคีเครือข่าย
29-30 มีค. 2561 The 2nd Living Will and Palliative Care Conference จัดโดย ศูนย์ความเป็นเลิศด้านระบบสุขภาพและการแพทย์ และภาคีเครือข่าย
30 มีค. 2561 การประชุมวิชาการศิลปศาสตร์วิจัยระดับปริญญาตรี จัดโดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และภาคีเครือข่าย

30-31 มีค. 2561
The 5th Symposium of International Language and Knowledge 2018 จัดโดย สำนักวิชาศิลปศาสตร์ และภาคีเครือข่าย

 

TOP