ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงินโครงการวิจัย

ด้วยศูนย์ความเป็นเลิศด้านวิจัยและบริการวิชาการโรคไข้เลือดออก มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มีความประสงค์ต้องการรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประสานงานและการเงินโครงการวิจัย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
- เพศหญิง
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
- มีทักษะด้านการสื่อสารและการประสานงาน
- มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี
- มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
- มีอัธยาศัยและมนุษยสัมพันธ์ดียิ้มแย้มแจ่มใส
- มีความละเอียด รอบคอบ
- เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาและนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมาย
- สามารถมาปฎิบัติงานได้ทันที่

2. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
-ประวัติส่วนตัว (Resume)
-ใบแสดงผลการศึกษา
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 1 รูป
- สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
- ใบขับขี่รถยนต์ (ถ้ามี)
- ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น - ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย

3. การสมัคร
3.1 สามารถส่งเอกสารการสมัครได้ที่
รศ.ดร. จรวย สุวรรณบำรุง
สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80161
โทรศัพท์ 081-479-3034
E-Mail : Scharuai@wu.ac.th
4. อัตราเงินเดือน จะตกลงในวันสัมภาษณ์
5. ระยะเวลาเปิดรับสมัคร วันที่ 1-15 พฤศจิกายน 2560
6. วันสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP