ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์พนักงานธุรการ ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 45/2554 ตำแหน่งพนักงานธุรการ โครงการศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 8 ราย ดังนี้
001 นางสาวจันทิมา ช่วยตรึกตรอง
003 นางสาวพานี เกิดทอง
004 นายอานัส กายแก้ว
005 นางสาวเสาวรส ไชยโม
006 นางสาวนิตยา รูปโอ
007 นางสาวปิยะนุช เรืองแก้ว
009 นางสาวอมรรัตน์ รอดเรืองฤทธิ์
010 นางสาวนพรัตน์ รักชอบ

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 1 มีนาคม 2555 เวลา 10.00 น.
ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มารับการสอบสัมภาษณ์ตามกำหนดการดังกล่าวแล้วจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP