ข่าวทั่วไป

ขอแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ

สภาวิชาการ ในการประชุมครั้งที่ 8/2560 วันที่ 28 สิงหาคม 2560 ครั้งที่ 9/2560 วันที่ 25 กันยายน 2560 และสภามหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 9 กันยายน 2560 มีมติเห็นชอบและอนุมัติกำหนดตำแหน่งทางวิชาการให้แก่คณาจารย์จำนวน 14 ราย ดังนี้
1) รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณา ชูฤทธิ์ สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
2) อาจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา สำนักวิชาการจัดการ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ
3) อาจารย์ ดร.อรอนงค์ เฉียบแหลม สำนักวิชาการจัดการ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
4) อาจารย์ ดร.อาวุธ พรหมรักษา สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
5) อาจารย์ ดร.เพ็ญโฉม จันทร์หวาน สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
6) อาจารย์ ดร.สาโรจน์ เพชรมณี สำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
7) อาจารย์ ดร.มานิตย์ นุ้ยนุ่น สำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
8) อาจารย์ ดร.วิยดา กวานเหียน อาจารย์ประจำสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
9) อาจารย์นรารักษ์ สมบัติทอง สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรม
10) อาจารย์ ดร.สุจิตรา สมุหเสนีโต สำนักวิชาแพทยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาสรีรวิทยา
11) ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรวัต สุขสิกาญจน์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ ดำรงตำแหน่งรองศาสตราจารย์ สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม
12) อาจารย์สัจจพันธ์ ลีละตานนท์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
13) อาจารย์อรรถสิทธิ์ สิทธิดำรง สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ที่ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชารัฐศาสตร์
14) อาจารย์ ดร.อุเทน ทับทรวง สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมวัสดุTOP