ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย ในการประชุมวิชาการ วทท. ครั้งที่ 43 และ วทร. ครั้งที่ 23

อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย ในการประชุมวิชาการ ดังนี้

1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์พิชิต จันทร์นุ้ย อาจารย์สาขาฟิสิกส์ และรักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเกียรติเป็นผู้บรรยายรับเชิญ (Invited Speaker) ในหัวข้อ Inflation And Dark Matter Unification In The Nambu-Jonalasinio Framework ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วทท) ครั้งที่ 43 ซึ่งจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 ตุลาคม พ.ศ. 2560 ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2) รองศาสตราจารย์ ดร. กฤษณะเดช เจริญสุธาสินี อาจารย์สาขาฟิสิกส์ และหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศด้านนิเวศวิทยาพยากรณ์และการจัดการ ร่วมเป็นวิทยากรรับเชิญ ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในโรงเรียน (วทร.) ครั้งที่ 23 วันที่ 14-16 ตุลาคม 2560 ณ ไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wtr.ipst.ac.th/wtr-23-speakers/

TOP