อาจารย์สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับเชิญเป็นผู้บรรยาย ในการประชุมวิชาการ วทท. ครั้งที่ 43 และ วทร. ครั้งที่ 23