ข่าวสมัครงาน

กำหนดการสอบสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการศูนย์กีฬาและสุขภาพ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์พนักงานสายปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป ครั้งที่ 44/2554 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการศูนย์กีฬาและ
สุขภาพ จำนวน 4 ราย ดังนี้
001 นางสาวจุฑารัฐ ไชยสาร
003 นายณัฐยุทธ แนมใส
005 นายจิรวัฒน์ เย็นใส
006 นางสาวปาจรีย์ เลิศวงหัตถกุล

มหาวิทยาลัยขอแจ้งกำหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 16 มีนาคม 2555 เวลา 09.00 น.
ณ ห้องประชุม 15/2 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช
ทั้งนี้หากผู้สมัครไม่มารรับการสอบตามกำหนดการดังกล่าวจะถือว่าสละสิทธิ์


TOP