ข่าวสมัครงาน

ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาสาธารณสุขศาสตร์ จำนวน 6 อัตรา ทำหน้าที่สอน วิจัย พัฒนางานด้านวิชาการ และบริการวิชาการ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 อาจารย์ สาขาวิชาอนามัยชุมชน จำนวน 4 อัตรา

(1) ตำแหน่งที่ 1 (ด้านประชากรศาสตร์ สังคมศาสตร์การแพทย์ การสาธารณสุขทั่วไป ปรัชญาสาธารณสุข การประเมินผลกระทบสุขภาพ)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หรือกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านประชากรศาสตร์/สังคมศาสตร์การแพทย์/การสาธารณสุข/ปรัชญาสาธารณสุข/การประเมินผลกระทบสุขภาพ และผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข ประชากรศาสตร์ และสังคมศาสตร์การแพทย์และสาธารณสุข ปรัชญาสาธารณสุข การประเมินผลกระทบสุขภาพ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL
ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

(2) ตำแหน่งที่ 2 (ด้านอนามัยชุมชน การวิจัยทางสาธารณสุข วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ โภชนศาสตร์สาธารณสุข การกำหนดอาหาร สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ จิตวิทยา)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หรือกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านอนามัยชุมชน/วิทยาการวิจัยทางการสาธารณสุข/วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ/โภชนศาสตร์สาธารณสุข/การกำหนดอาหาร/การพัฒนาระบบสุขภาพ/การจัดบริการด้านสุขภาพ/สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์/สุขภาพจิตชุมชน/จิตวิทยาชุมชน/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข การวิจัยระบบสาธารณสุข อนามัยชุมชน อาหารและโภชนาการ การส่งเสริมสุขภาพ การจัดการปัญหาสุขภาพชุมชน การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย อนามัยแม่และเด็ก อนามัยครอบครัว อนามัยโรงเรียน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

(3) ตำแหน่งที่ 3 (ด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หรือกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์/พฤติกรรมสุขภาพ/วิทยาการส่งเสริมสุขภาพ/การส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพและการบริโภคในชุมชน/จิตวิทยาชุมชน/จิตวิทยาให้คำปรึกษา/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ
- มีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุข สุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ จิตวิทยาชุมชน จิตวิทยาให้คำปรึกษาพฤติกรรมการบริโภค พฤติกรรมสุขภาพ พฤติกรรมความเสี่ยงสุขภาพตามกลุ่มวัย มีการศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์
- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

(4) ตำแหน่งที่ 4 (ด้านการจัดการข้อมูลข่าวสารสุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพการบริหารสาธารณสุข สาธารณสุขศาสตร์ ระบาดวิทยาโรคติดเชื้อชีวสถิติ สถิติ หรือสถิตประยุกต์)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก หรือกำลังศึกษาปริญญาเอกด้านสารสนเทศศาสตร์สาธารณสุข สุขภาพ/เศรษฐศาสตร์สุขภาพ/สาธารณสุขศาสตร์/การบริหารงานสาธารณสุข/ชีวสถิติ/สถิติ/สถติประยุกต์ และผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาธารณสุขศาสตร์/วิทยาศาสตร์สาธารณสุข/วิทยาศาสตร์สุขภาพ/หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องสุขภาพ
- หากมีงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับงานด้านสาธารณสุขสารสนเทศศาสตร์สุขภาพ เศรษฐศาสตร์สุขภาพ การบริหารงาน การประยุกต์ใช้สถิติหรือชีวสถิติ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

2.2 อาจารย์ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จำนวน 2 อัตรา
(1) ตำแหน่งที่ 1 (ด้านอาชีวอนามัย)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สาขาอาชีวเวชศาสตร์/วิศวกรรมความปลอดภัย/หรือสาขาที่หลักสูตรพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง และผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย/สุขศาสตร์อุตสาหกรรมและความปลอดภัย/วิศวกรรมศาสตร์/หรือสาขาอื่นทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ/หรือสาขาที่หลักสูตรพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการวิจัยทางด้านสาธารณสุข/อาชีวอนามัยและความปลอดภัย
จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL
ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ)

(2) ตำแหน่งที่ 2 (ด้านกายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา)
- สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท/เอก สาขากายวิภาคศาสตร์/สรีรวิทยา และผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านสาธารณสุขศาสตร์/พยาบาลศาสตร์/หรือสาขาอื่นที่หลักสูตรพิจารณาว่าเกี่ยวข้อง
- หากมีประสบการณ์ด้านการสอนหรือการวิจัยทางด้านสาธารณสุข/ วิทยาศาสตร์การแพทย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการทดสอบภาษาอังกฤษซึ่งมีอายุไม่เกิน 2 ปี (นับจนถึงวันสมัคร) คือ TOEFL
ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่าประกอบการสมัคร (ยกเว้นผู้ที่มีตำแหน่งทางวิชาการ หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ* หรือผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกจากต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสื่อสารหรือศึกษาในหลักสูตรการเรียนการสอนที่เป็นภาษาอังกฤษ

หมายเหตุ * ผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ (ในประเทศ) จะต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนน TOEFL ไม่ต่ำกว่า 550 คะแนน หรือผลสอบอื่นที่เทียบเท่า โดยจะต้องยื่นผลการสอบดังกล่าวประกอบการสมัครด้วยจึงจะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษในการสมัครสอบคัดเลือก
กรณีที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาหลักสูตรนานาชาติ(ในประเทศ) แต่มีผลการสอบภาษาอังกฤษในการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอกหรือสอบเพื่อสำเร็จการศึกษาไม่เป็นไปตามเกณฑ์ข้างต้น ผู้สมัครจะต้องยื่นผลการสอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลัยเช่นเดียวกับผู้สมัครที่ไม่ได้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรนานาชาติ

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติต่อไปนี้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- มีประสบการณ์การสอนในระดับมหาวิทยาลัยหรือในสถาบันอุดมศึกษาและหรือวิจัยในสาขาวิชาที่กำหนด
- มีตำแหน่งทางวิชาการหรือมีผลงานทางวิชาการ
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลาได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถทุ่มเทและอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้ที่มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. อัตราเงินเดือน
4.1 วุฒิปริญญาเอก อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 40,000 บาท
4.2 วุฒิปริญญาโท อัตราเงินเดือนเริ่มต้น 28,000 บาท
ทั้งนี้อัตราเงินเดือนที่จะได้รับมหาวิทยาลัยจะพิจารณาตามคุณวุฒิการศึกษา ความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ตามหลักเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด

5. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลเทียบได้ไม่น้อยกว่าราชการ เช่น มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ค่าเล่าเรียนบุตร
ค่ารักษาพยาบาล ค่าทำขวัญฯ ประกันภัยอุบัติเหตุ เงินชดเชย สหกรณ์ออมทรัพย์ โครงการเงินกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น

6. เอกสารและหลักฐานการสมัคร
6.1 ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์แล้ว พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง ไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ
ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 รูป
6.2 สำเนาใบปริญญาบัตรหรือประกาศนียบัตร และสำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript of records)
ตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ
6.3 สำเนาผลทดสอบภาษาอังกฤษ จำนวน 1 ฉบับ
6.4 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือหนังสือสำคัญประจำตัว จำนวน 1 ฉบับ
6.5 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
6.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ใบทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล เป็นต้น จำนวน 1 ฉบับ
6.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ
ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับ หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใด
มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน

7. การสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัย สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้
ระหว่างวันที่ 3-17 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ได้ที่
(1) หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร
อาคารเอสเอ็ม ทาวเวอร์ ชั้น 19 เลขที่ 979/44-46 (ตรงข้าม ททบ.5 สนามเป้า)
ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2298-0244-5 โทรสาร 0-2298-0248
(2) ส่วนทรัพยากรมนุษย์และองค์กร สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
โทร. 0-7567-3704 โทรสาร 0-7567-3708
หรือกรณีที่ผู้สมัครไม่สะดวกที่จะมาขอรับใบสมัครหรือมาสมัครด้วยตนเอง สามารถสมัครทางไปรษณีย์ได้
โดย download ใบสมัครพนักงานสายวิชาการได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html แล้วส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครไปที่
อธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160
วงเล็บมุมซองว่าสมัครอาจารย์

8. การดำเนินการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะดำเนินการคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามขั้นตอนดังนี้
8.1 ขั้นตอนที่ 1 พิจารณาประเมินคุณวุฒิการศึกษา ผลการศึกษา ประสบการณ์ ผลงานทางวิชาการ และ
สาขาวิชาของผู้สมัครให้ตรงกับลักษณะงานวิชาการของตำแหน่งที่จะบรรจุ
8.2 ขั้นตอนที่ 2
(1) เมื่อผู้สมัครผ่านขั้นตอนที่ 1 แล้ว กำหนดให้ผู้สมัครนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที เพื่อพิจารณาประเมินความสามารถในการนำเสนอ การถ่ายทอดความรู้ ความสามารถด้านวิชาการ และศักยภาพในการเป็นนักวิชาการที่ดี
ในกรณีที่ผู้สมัครมีประสบการณ์และผลงานทางวิชาการเป็นที่ประจักษ์ชัด อาจพิจารณายกเว้น
ไม่ต้องนำเสนอผลงานวิจัยหรือวิชาการดังกล่าวได้โดยจะพิจารณาเฉพาะกรณีไป
(2) ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่าง ๆ เช่น ทัศนคติ ความสนใจทางวิชาการ ความตั้งใจจริง การแสดงออก มนุษยสัมพันธ์ และบุคลิกภาพอื่น ๆ เป็นต้น

9. การประกาศผลการคัดเลือก
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ กำหนดการสอบ และผลการคัดเลือกผ่านทางเว็บไซต์ และประกาศของมหาวิทยาลัย

10. เงื่อนไขอื่น ๆ
10.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลา
ที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
10.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี “สำรอง” ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก “ตัวจริง” แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
10.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
10.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์
ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นพนักงาน


TOP