ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 29/๒๕60 ตำแหน่ง
นักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 29/๒๕60 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)

ก. รายชื่อ
004 นายอรรถพล กลยนี

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน)

ก. รายชื่อ
001 นางสาวสุภาลักษณ์ แก้วทอง
003 นางสาวสุลีวัลย์ ทองใส
005 นางสาวรัตนพร กายแก้ว
006 นางสาวพรพรรษา จิตรากูล
007 นางสาวเกตสุดา เจริญพร
008 นายเลอศักดิ์ อินทร์นุภาพ
100 นางรัฐวรรณ กูลวงศ์

ข. กำหนดการสอบ
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม 201 อาคารวิชาการ 9 สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP