ข่าวทั่วไป

ประเพณีลอยกระทง

     แม่คงคาคือศรีมาตาแห่งชีวิต
กายและจิตดำรงได้ไม่เสื่อมสูญ
ด้วยเมตตาแห่งศรีมาตามาเกื้อกูล
โลกหล้าจึงเจิดจำรูญสมบูรณ์พันธุ์

     เดือนสิบสองเพ็ญเด่นฟ้าโพยมหน
ลูกแม่แทบทุกคนล้วนสุขสันต์
ลอยกระทงบูชาแม่แต่ปางบรรพ์
กลุ่มลูกไทยทำกันเนิ่นนานมา

     ยกย่องว่าสมัยสุโขทัยพระนางเรวดีนพมาศ
มเหสีพระยาลิไทองค์ราชงามสุดหา
เริ่มประดิษฐ์กระทงลอยคงคา
แต่นั้นมาเป็นธรรมเนียมประเพณี

     สำคัญยิ่งสิ่งมงคลบนเกศเกล้า
องค์พระพุทธเจ้าใส่เกศี
ลอยกระทงส่งไปถึงนัมมทามหานที
รอยพระบาทประทับมีได้บูชา

     ทั้งลอยเคราะห์ลอยโศกลอยโรคร้าย
ให้พาหายจากตนสู่ชลมหา
ประสบสุขทุกราตรีและทิวา
ประเพณีลอยกระทงเลิศคุณค่าอย่าละเลยอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ศุกร์ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ
ศุกร์ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒

TOP