ข่าวสมัครงาน

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 3 อัตรา

ด้วยมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน โครงการ Walailak Facebook Live On Air สังกัดส่วนสื่อสารองค์กร จำนวน 3 อัตรา โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้

1. คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามข้อ 9 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2535

2. คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

2.1 เจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน/วารสารศาสตร์/ประชาสัมพันธ์/นวัตกรรมสื่อสาร/เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีลักษณะเดียวกัน
2. สามารถสร้างสรรค์ บริหารจัดการ วางแผน จัดเตรียม อำนวยการและควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มงานใหม่ มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและตามเวลาที่กำหนดได้
4. หากมีประสบการณ์ในการดำเนินรายการโทรทัศน์ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวีดิโอระบบ Non Linear จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. มีผลงานที่เกี่ยวข้องกับรายการโทรทัศน์ อย่างน้อย 1 ชิ้นงาน มายื่นประกอบการสมัครด้วย

2.2 เจ้าหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิปริญญาตรี ทางด้านนิเทศศาสตร์ / สื่อสารมวลชน/วารสารศาสตร์/ประชาสัมพันธ์/นวัตกรรมสื่อสาร/เทคโนโลยีทางการศึกษา หรือสาขาที่มีชื่อเป็นอย่างอื่นแต่มีลักษณะเดียวกัน
2. สามารถสร้างสรรค์ บริหารจัดการ วางแผน จัดเตรียม อำนวยการและควบคุมการผลิตรายการโทรทัศน์
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี กระตือรือร้น มีความคิดริเริ่มงานใหม่ มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการประสานงาน และการทำงานเป็นทีม มีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง สามารถทำงานภายใต้ความกดดันและตามเวลาที่กำหนดได้
4. หากมีประสบการณ์ในการดำเนินรายการโทรทัศน์ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อวีดิโอระบบ Non Linear จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
5. มีผลงานด้านผลิตรายการโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ชิ้นงานมายื่นประกอบการสมัครด้วย

3. คุณสมบัติอื่น ๆ
3.1 มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา ปณิธาน และภารกิจของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์อย่างแท้จริง
3.2 เป็นผู้ที่สามารถปฏิบัติงานประจำเต็มเวลา และนอกเวลาทำการตามที่ได้รับมอบหมายได้
3.3 เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
3.4 เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไขต่าง ๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด

4. ภาระงานของตำแหน่ง
4.1 เจ้าหน้าที่ประสานงาน
1. บรรณาธิการรายการโทรทัศน์ กำหนดแนวทาง เป้าหมายของรายการ พิจารณาเนื้อหา บท และอำนวยความสะดวกในการผลิตรายการ ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อย
2.สร้างสรรค์ คิดรูปแบบ หาข้อมูลและถ่ายทอดเนื้อหา โดยการเขียนบทในรูปแบบรายการโทรทัศน์ (Creative)
3. วางแผน อำนวยการและควบคุมการผลิตรายการ บันทึกการถ่ายทำ แก้ไขบท จัดหาสิ่งต่างๆ ที่จะสนับสนุนในการผลิตรายการตามเป้าหมายที่ได้ระบุไว้ในบท
4. ดำเนินรายการ ประสานงาน การถ่ายทำ ตามบทที่ได้รับการพิจารณาแล้ว
5. สร้างสรรค์ คิดรูปแบบการจัดกิจกรรม และสื่อช่องทางการเผยแพร่อื่น ๆ ในการประชาสัมพันธ์รายการ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
6. ติดตาม ประเมินผลรายการ และการรับชมรายการ
7. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

4.2 เจ้าหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์
1. ผลิตรายการในขั้นตอนการ ถ่ายวิดีโอ ตัดต่อ คอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนิเมชั่น อาทิ ภาพไตเติ้ลรายการ, เครดิตท้ายรายการ, Graphic (Graphic Transition, Info Graphic, Motion Graphic ฯลฯ), 3D, Visual Effect, บาร์ชื่อพิธีกร ผู้ร่วมรายการ)
2. เป็น Admin ในการดูแล PageFacebook โครงการ Walailak Facebook Live on Air และช่องทางการเผยแพร่อื่นๆ Upload รายการ และการจัดการข้อมูล ให้มีความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
3. เผยแพร่และประชาสัมพันธ์ PageFacebook โครงการ Walailak Facebook Live on Air และช่องทางการเผยแพร่อื่นๆ ในการการเผยแพร่ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง
4. กำกับดูแลผังรายการ ติดตามและประเมินผลการรับชมรายการ
5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

5. อัตราค่าจ้าง วุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 17,400 บาท

6. ระยะเวลาการจ้าง จ้างแบบเต็มเวลา จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

7. สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูล
- สวัสดิการเป็นไปตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
- สิทธิประโยชน์ทดแทนเป็นไปตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม พ.ศ.2533 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2537 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2542

8. เอกสารและหลักฐานที่ต้องนำมายื่นใบการสมัคร
8.1 ใบสมัครลูกจ้างชั่วคราวตามแบบของมหาวิทยาลัย โดยสามารถ Download ใบสมัครได้ที่ http://dp2.wu.ac.th/form.html
8.2 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาสีดำ ขนาด 1 นิ้ว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 1 ปี จำนวน 2 รูป
8.3 สำเนาใบปริญญาบัตรและสำเนาใบแสดงผลการเรียน ระดับปริญญาตรี อย่างละ 1 ฉบับ
8.4 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
8.5 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
8.6 สำเนาหลักฐานอื่น ๆ เช่น ทะเบียนสมรส ใบเปลี่ยนชื่อ-สกุล จำนวน 1 ฉบับ
8.7 ผู้สมัครที่ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วจะต้องมีหลักฐานผ่านการเกณฑ์ทหาร จำนวน 1 ฉบับ

ให้สำเนาเอกสารทุกฉบับถ่ายลงในกระดาษ A4 เท่านั้น และผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องในสำเนาเอกสารทุกฉบับด้วย
มหาวิทยาลัยจะรับสมัครเฉพาะผู้สมัครที่ยื่นใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนพร้อมเอกสารและหลักฐานการสมัครตามข้อ 8 เท่านั้น
มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังได้ และหากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ในประกาศรับสมัครแล้วให้ถือว่าผู้สมัครรายนั้นขาดคุณสมบัติในการสมัครและไม่มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

9. การสมัคร
9.1 ผู้ประสงค์สมัครจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการสมัครก่อนยื่นใบสมัครในอัตราฉบับละ 100 บาท ได้ที่ ส่วนการเงินและบัญชี อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช 6 – 10 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00-15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)
9.2 ให้ผู้สนใจยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ได้ที่ ส่วนสื่อสารองค์กร อาคารบริหาร ชั้น 1 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งแต่วันที่ 6 – 10 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 08.30-16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

10. การคัดเลือก
มหาวิทยาลัยกำหนดขั้นตอนและวิธีการคัดเลือก ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 มหาวิทยาลัยจะพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัคร ได้แก่ วุฒิการศึกษา และหรือประสบการณ์ของผู้สมัครว่ามีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครกำหนดหรือไม่
ขั้นตอนที่ 2 มหาวิทยาลัยจะเรียกบุคคลที่ผ่านการประเมินตามขั้นตอนที่ 1 มาทำการทดสอบความรู้ความสามารถและความเหมาะสมในการเข้าสู่ตำแหน่งโดยวิธีการสอบสัมภาษณ์

11. กำหนดการสอบและการประกาศผลการคัดเลือก
- ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560
- กำหนดการสอบสัมภาษณ์ จะแจ้งให้ทราบภายหลัง
- ประกาศผลการคัดเลือก จะแจ้งให้ทราบในวันสอบสัมภาษณ์
หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โปรดติดตามจากประกาศของมหาวิทยาลัย

12. เงื่อนไขอื่น ๆ
12.1 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและได้รับการเรียกตัวเข้าปฏิบัติงานแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีในเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์ในคราวนั้น
12.2 ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชี "สำรอง" ไว้ มหาวิทยาลัยจะเรียกตัวต่อเมื่อได้เรียกตัวผู้ผ่านการคัดเลือก "ตัวจริง" แล้วตามลำดับ และหรือมหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณาตามความจำเป็นและเหมาะสม
12.3 มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกและตรวจสอบเอกสารและหลักฐานการสมัครอื่น ๆ ในภายหลังตามความเหมาะสมได้
12.4 การปลอมแปลงหลักฐานและเอกสารการสมัครอาจมีความผิดตามกฎหมาย มหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่พิจารณาให้เข้ารับการสอบคัดเลือกหรือบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานของมหาวิทยาลัย


TOP