ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ภาคเอกชนเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ นายกรกฎ เตติรานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และนายสุทิน พรชัยสุรีย์ ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการ และ SMEs ในพื้นที่อย่างครบวงจร ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อให้ภาคเอกชนได้นำความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยไปใช้ในภาคเอกชน โดยมี คุณยุทธกิจ มานะจิตต์ อดีตประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิยม กำลังดี รักษาการแทนผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนผู้ประกอบการภาคเอกชนในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชและใกล้เคียงร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 4 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

การลงนามครั้งนี้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ หอการค้าจังหวัดนครศรีธรรมราช และสภาอุตสาหกรรมจังหวัดนครศรีธรรมราช จะร่วมกันส่งเสริมความร่วมมือในการสร้างความเข้มแข็งทางเทคโนโลยีนวัตกรรม การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม โดยเชื่อมโยงวิสาหกิจเริ่มต้น (Startup) ที่เกิดจากมหาวิทยาลัย กับธุรกิจขนาดย่อม (SMEs) และผู้ประกอบการ (Entrepreneur) ในพื้นที่ ให้มีศักยภาพในการเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรม มีความสามารถในการผลิตและบริการที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งพัฒนายกระดับธุรกิจสู่สากลมากขึ้นช่าว/ภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP