ม.วลัยลักษณ์ ลงนามความร่วมมือถ่ายทอดเทคโนโลยีและนวัตกรรมไปสู่ภาคเอกชน