ข่าวการศึกษา

นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้ในโครงการ D Ambassador season 2 รอบ Live Audition

นางสาวสุพัตรา ขวัญแก้ว นางสาวพิมพวรรณ ชนะเมือง และนางสาวอัศรา ชินวงศ์ นักศึกษาสาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้ในโครงการ D Ambassador Season 2 รอบ Live Audition เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี อ.หาดใหญ่ จ. สงขลา โดยมีอาจารย์รัชฎาทิพย์ อุปถัมภ์ประชา เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา


สืบเนื่องจากโครงการ "คนไทยหัวใจสีขาว" ร่วมกับองค์กรภาคีทั้งภาครัฐ เอกชน และภาคประชาสังคม อาทิ กระทรวงวัฒนธรรม สถาบันวิมุตตยาลัย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา สถาบันธุรกิจเพื่อสังคม (CSRI) ยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตระหนักถึงรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ คือ การปลูกฝังจิตสำนึกที่ถูกต้องและดีงามแก่เยาวชน ทั้งในด้านความรู้ควบคู่กับคุณธรรม ไม่ให้เยาวชนถูกครอบงำโดยกระแสวัตถุนิยม และขาดมิติของการกล้าแสดงออกในวิถีทางที่ถูกต้อง จึงเป็นที่มาของโครงการทูตความดีแห่งประเทศไทย 2554 D Ambassador 2011 D Ambassador เป็นรายการกึ่งเรียลลิตี้โชว์ที่เปิดเวทีความดีให้ประชาชนทั่วประเทศได้โหวตเพื่อเฟ้นหาเยาวชนต้นแบบที่มีจิตอาสา มีวินัย ใฝ่เรียนรู้ และ กล้าทำความดี โดยยึดหลักแนวคิดที่ว่า "ความดี ยิ่งพูดยิ่งทำ ยิ่งมีพลัง" เพื่อเป็นทูตความดีแห่งประเทศไทยประจำปี 2555 ชิงรางวัลพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี และเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวทีระดับนานาชาติต่อไป

TOP