นศ.ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์และองค์การ หลักสูตรบริหารธุรกิจ ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนของภาคใต้ในโครงการ D Ambassador season 2 รอบ Live Audition