ข่าวทั่วไป

ศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ได้รับรางวัลสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 10นายวัชระ จุลเอียด ศิษย์เก่าหลักสูตรวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัลสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ ครั้งที่ 10 สาขา Digital Economy | Community WiFi Network ในโครงการ “ค้นหาสุดยอดฝีมือโทรคมนาคมและไอซีทีเทิดพระเกียรติ “ ซึ่งจัดขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 จนถึงปัจจุบัน โดยมูลนิธิสภาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน คณะอนุกรรมการฝ่ายวิชาการเฉลิมพระเกียรติ มูลนิธิ 5 ธันวามหาราช สถาบันวิชาการ ทีโอที บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท จีเอเบิล จำกัด

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับวิชาชีพด้านโทรคมนาคมและไอซีทีของประเทศให้อยู่ในระดับมาตรฐานสากล เพื่อส่งเสริมอาชีพนี้ให้เป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับในมาตรฐานวิชาชีพ ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้ขยายกลุ่มเป้าหมาย โดยเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษา ที่กำลังศึกษาอยู่และที่จบการศึกษาไปแล้ว ได้มีเวทีทดสอบความรู้ ความสามารถ ทักษะ และทัศนคติ ตามระดับมาตรฐานวิชาชีพสาขาโทรคมนาคมและไอซีที เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ตลาดแรงงานในสายอาชีพนี้

ทั้งนี้ การจัดแข่งขันทุกปีจะมีการปรับเปลี่ยนสาขาการแข่งขัน เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน และสภาพแวดล้อมทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนไป รวมถึงช่วยสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิตัลตามนโยบายของภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาฝีมือแรงงานของประเทศมีความเจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นการทำความดีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและร่วมเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในฐานะพระบิดาแห่งเทคโนโลยีของไทย และเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้


TOP