ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ออกเผยแพร่ออนไลน์ครบ 12 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2560

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 ฉบับที่ 12 (Vol. 14 No. 12 December 2017: Bioresouces) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย บทความ 7 เรื่อง ด้านอุตสาหกรรมการเกษตร จาก มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ Ton Duc Thang University, Vietnam โดย รศ.ดร. วรรณา ชูฤทธิ์ อาจารย์สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ให้เกียรติทำหน้าที่บรรณาธิการรับเชิญ (Guest Editor)

วารสารฉบับนี้ นับเป็นการเผยแพร่แบบรายเดือนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2557 ต่อเนื่องรวม 48 ฉบับของ Walailak Journal of Science and Technology โดยในปี พ.ศ. 2560 มี Thematic Issue ที่หลากหลาย และมีผู้เชี่ยวชาญในสาขานั้นทำหน้าที่บรรณาธิการประจำฉบับหรือบรรณาธิการรับเชิญ ได้แก่

Vol 14, No 12 (2017): Special Issue on Bioresources
Guest Editor: Dr. WANNA CHOORIT

Vol 14, No 11 (2017): Agricultural Technology
Issue Editor: Dr. PIYAPONG CHOTIPUNTU

Vol 14, No 10 (2017): Special Issue on Data Analytics
Guest Editor: Dr. SALIN BOONBRAHM
Issue Editor: Dr. CHITNARONG SIRISATHITKUL

Vol 14, No 9 (2017): Special Issue on Pharmaceutical Sciences
Guest Editor: Dr. APICHART ATIPAIRIN and Dr. NAMON HIRUN

Vol 14, No 8 (2017): Sport and Health Sciences
Issue Editor: Dr. SARAWOOT PALIPOCH

Vol 14, No 7 (2017): Natural Rubber, Oil Palm and Rice
Issue Editor: Dr. PIYAPONG CHOTIPUNTU

Vol 14, No 6 (2017): Engineering Mathematics and Image Processing
Issue Editor: Dr. CHAIROTE YAIPRASERT and Dr. CHITNARONG SIRISATHITKUL

Vol 14, No 5 (2017): Materials and Thermal Engineering
Issue Editor: Dr. UTHEN THUBSUANG and Dr. CHITNARONG SIRISATHITKUL

Vol 14, No 4 (2017): Communication and Information Technology
Issue Editor: Dr. CHAIROTE YAIPRASERT and Dr. CHITNARONG SIRISATHITKUL

Vol 14, No 3 (2017): Plant Sciences and Microbiology
Issue Editor: Dr. PIMCHANOK PIMTON

Vol 14, No 2 (2017): Heat Transfer
Issue Editor: Dr. PHONGPICHIT CHANNUIE

Vol 14, No 1 (2017): Healthcare
Issue Editor: Dr. SARAWOOT PALIPOCH

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทความเพื่ออ่านและอ้างอิงได้ที่ http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst

TOP