ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Walailak J Sci & Tech ก้าวสู่ปีที่ 15 เตรียมเผยแพร่ 12 ฉบับ ในปี พ.ศ. 2561

ในปี พ.ศ. 2561 วารสาร Walailak Journal of Science and Technology ก้าวสู่ปีที่ 15 เตรียมเผยแพร่บทความที่ Accept แล้ว และบทความที่เชื่อมโยงกับการประชุมวิชาการ จัดตาม Thematic Issue ที่มีผู้เชี่ยวชาญในสาขาทำหน้าที่บรรณาธิการประจำฉบับหรือบรรณาธิการรับเชิญ ได้แก่

Vol 15: Forthcoming Issue: Plant Sciences
Guest Editor: Dr. CHATCHAI KANLAYANAPAPHON

Vol 15: Forthcoming Issue: Data and Mathematical Sciences
Issue Editor: Dr. PHONGPICHIT CHANNUIE

Vol 15: Forthcoming Issue: Food Science and Microbiology
Issue Editor: Dr. PIYAPONG CHOTIPUNTU

Vol 15: Forthcoming Issue: Special Issue on Computer Science and Software Engineering
Guest Editor: Dr. CHIDCHANOK LURSINSAP

Vol 15: Forthcoming Issue: Biodiversity
Issue Editor: Dr. PIMCHANOK PIMTON

Vol 15: Forthcoming Issue: Chemical Engineering
Issue Editor: Dr. UTHEN THUBSUANG

Vol 15: Forthcoming Issue: Special Issues on Medical Technology
Guest Editor: Dr. NUTJAREE JEENDUANG

Vol 15: Forthcoming Issue: Biomedical Sciences
Issue Editor: Dr. SARAWOOT PALIPOCH

Vol 15: Forthcoming Issue: Special Issue on Sustainable Agriculture and Agroindustry
Guest Editor: Dr. NARUMOL MATAN

Vol 15: Forthcoming Issue: Special Issue on Nursing
Guest Editor: Dr. WONGCHAN PETPICHETCHIAN and Dr. JOM SUWANNO

Vol 15: Forthcoming Issue: Internet Technology
Issue Editor: Dr. CHAIROTE YAIPRASERT and Dr. CHITNARONG SIRISATHITKUL

Vol 15: Forthcoming Issue: Public Health and Area Based Research

ผู้สนใจสามารถดูรายชื่อบทความได้จาก http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive และสอบถามหรือให้ข้อเสนอแนะได้ที่บรรณาธิการจัดการ คุณโกสินธุ์ ศิริรักษ์ สถาบันวิจัยและนวัตกรรม อีเมลล์ sikosin@wu.ac.th


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th/index.php/wjst/issue/archive

TOP