ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษากว่า 2,680 คนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2561 ประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 ใน 12 สำนักวิชา จำนวน 2,680 คน พร้อมทุนการศึกษาจำนวน 145 ทุน

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดเผยถึงการรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายรับนักศึกษาประเภทรับตรงทั่วประเทศด้วย Portfolio โดยใช้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) และแฟ้มผลงานของนักเรียน (Portfolio) เป็นเกณฑ์ในการคัดเลือกเข้าศึกษา โดยรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า จำนวน 2,680 คน ใน 12 สำนักวิชา ประกอบด้วย สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ศิลปศาสตร์ รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ การจัดการ สารสนเทศศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร เทคโนโลยีการเกษตร สาธารณสุขศาสตร์ สหเวชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ เภสัชศาสตร์ และสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ รวม 36 หลักสูตร โดยเปิดรับสมัคร 2 รอบ คือ รอบที่ 1 รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2560 รอบที่ 2 รับสมัครวันที่ 22 ธันวาคม 2560 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2561 ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์โดยไม่ต้องชำระเงินค่ายืนยันสิทธิ์

ขณะเดียวกัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยังมีนโยบายส่งเสริมเด็กดี มีคุณธรรม และจริยธรรม เข้าศึกษาภายใต้โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และบำเพ็ญประโยชน์ (โครงการเด็กดีมีที่เรียน) เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนต่างๆ ในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ เข้าศึกษาต่อ จำนวน 190 คน โดยหลังจากนักเรียนสมัครผ่านเว็บไซต์ http://entry.wu.ac.th แล้ว ให้พิมพ์ใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัครผ่านโรงเรียน เพื่อรวบรวมส่งต่อหน่วยงานที่โรงเรียนสังกัด ประกอบด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (เขต 11-16) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด สำนักงานศึกษาเอกชน สำนักเทศบาล และองค์การบริหารส่วนจังหวัด เพื่อรับรองแฟ้มสะสมผลงานให้นักเรียน และส่งให้มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป

อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เปิดเผยต่อว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้โอกาสแก่นักเรียนทั่วประเทศด้านการศึกษาที่เท่าเทียมและช่วยเหลือนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้สนับสนุนทุนการศึกษา จำนวน 145 ทุน แบ่งเป็น โครงการร่วมพัฒนาศักยภาพด้านการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ (เก่ง ดี มีสุข) จำนวน 72 ทุน โครงการผู้มีความสามารถพิเศษด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 40 ทุน โครงการผู้มีความสามารถด้านกีฬา จำนวน 29 ทุน โดยเปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2560 และทุนวิทยวลัยลักษณ์ สำหรับนักเรียนที่สนใจเข้าศึกษาต่อในสาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 ทุน เปิดรับสมัครถึงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

ในส่วนของหลักสูตรอินเตอร์ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้จัดตั้งวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ “อัครรราชกุมารี” และวิทยาลัยนานาชาติ รวมทั้งการเปิดหลักสูตรนานาชาติของสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ หลักสูตร Logistic, Public Affair, International Law และวิศวกรรมเคมี ในปีการศึกษา 2561 อีกด้วย

“นักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ที่สนใจศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://entry.wu.ac.th หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักสูตรต่างๆ ได้ที่ www.wu.ac.th” อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ กล่าวในตอนท้าย

ประมวลภาพ

TOP