ข่าวการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รับสมัครนักศึกษา ป.โท MBA บัดนี้ถึง 30 พ.ย.60 เรียนที่ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดรับสมัครนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) เข้าเรียนในภาคการศึกษาที่ 3/2560 ศึกษา ณ ศูนย์วิทยบริการ จ.สุราษฎร์ธานี บัดนี้ ถึง 30 พ.ย. 60 (เปิดเรียนเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เรียนวันเสาร์-อาทิตย์)

หลักสูตรมุ่งเน้นการพัฒนาทุนมนุษย์ในสาขาวิชาบริหารธุรกิจที่มีความรอบรู้และลุ่มลึกทางด้านวิชาการ วิจัยและการปฏิบัติที่สามารถสร้างงานนวัตกรรมใหม่ในองค์การหรือการวิจัยเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ที่เป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ มีความรับผิดชอบต่อสังคม

การคัดเลือก
- พิจารณาจาก Profile และการสัมภาษณ์

สอบถามและสมัครได้ที่
ศูนย์วิทยบริการ จ. สุราษฎร์ธานี อาคาร P.C.Tower ชั้น 9 ถ. กาญจนวิถี ต. บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
โทร.089-6521250, 089-6521251


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://surat.wu.ac.th/news-mba60.php

TOP