ข่าวสมัครงาน

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำกัด ประกาศรายชื่อผู้มีิสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์

ตามที่สหกรณ์ฯ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สินเชื่อ จำนวน 1 อัตรา นั้น บัดนี้ สหกรณ์ฯ ได้ทดสอบวิชาความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสหกรณ์ฯ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสหกรณ์ งานสินเชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์ และความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ เรียบร้อยแล้ว

จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบสัมภาษณ์ โดยสามารถเข้าตรวจสอบรายชื่อได้ที่ http://saving.wu.ac.th/?p=691

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://saving.wu.ac.th/?p=691

TOP