นักศึกษาสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 1st MRS Thailand International Conference