ข่าวการศึกษา

นักศึกษาสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ นำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการ The 1st MRS Thailand International Conferenceนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้นำเสนอผลงานวิจัยซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ ไปนำเสนอแบบปากเปล่า และแบบโปสเตอร์ ในการประชุมวิชาการ The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference, MRS-Thailand 2017) ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ณ The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาที่นำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์ จำนวน 3 คน คือ
1. นางสาวณัฐฐา ใจกระจ่าง นักศึกษาปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Green synthesis of silver nanoparticles using Citrullus lanatus juice extract and functionalizing with L-cysteine for determination of Ni(II)

2. นายณภัทร คงถาวร นักศึกษาปริญญาโทของหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเคมี นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Molecular Aggregation of Four Modified Xyloglucan Models in Aqueous Solution

3. นางสาวดวงฤดี ขวัญนิมิตร นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 และเป็นนักเรียนทุน พสวท. ของหลักสูตรวิทยาศาสตรืบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ วิชาเอกเคมีเชิงคำนวณ นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Green synthesis of silver nanoparticles using butterfly pea extract and its potential for Pb(II) determination

และนักศึกษาที่นำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า จำนวน 1 คน คือ
นางชารอน เอสปิรปตู ลาซาโร นักศึกษาปริญญาเอกของหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี นำเสนอผลงานวิจัยเรื่อง Abrupt Spin Crossover in [Fe(qsal-X)2]OTs×sol

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.mrs-thailand2017.science.cmu.ac.th/venue.php

TOP