นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ได้รับรางวัล The Honorable Mention Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KICSS2017