ข่าวการศึกษา

นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) ได้รับรางวัล The Honorable Mention Award ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ KICSS2017

นางสาวเกสรา เพชรกระจ่าง นักศึกษาระดับปริญญาเอกหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (MIT) สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ได้รับรางวัล The Honorable Mention Award ในการนำเสนอผลงานวิจัยแบบปากเปล่า เรื่อง "Thai Question Answering System in Diabetes Using Logical Co-Operators" ซึ่งมี อาจารย์ ดร.ณิชนันทน์ กิตติพัฒนบวร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The Twelfth 2017 International Conference on Knowledge, Information and Creativity Support Systems (KICSS2017) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 - 11 November 2017 ที่ Nagoya Institute of Technology, Nagoya ประเทศญี่ปุ่น


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/walailakmit/

TOP