ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักศึกษาปริญญาเอกของสาขาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ ได้รับรางวัล “The Best Oral Presentation Award” ในการประชุมวิชาการ The 1st MRS Thailand International Conferenceนางชารอน เอสปิรปตู ลาซาโร (Sharon E. Lazaro) นักศึกษาชั้นปีที่ 3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาเคมี ภายใต้การดูแลของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมผกา ฮาร์ดิง ได้นำเสนอผลงานวิจัยโดยการบรรยายแบบปากเปล่า ในหัวข้อ Abrupt Spin Crossover in [Fe(qsal-X)2]OTs.sol ใน Symposium 6: Magnetic Materials and Their Applications ในการประชุมวิชาการ The First Materials Research Society of Thailand International Conference (1st MRS Thailand International Conference, MRS-Thailand 2017) ในระหว่างวันที่ 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2560 ณ The Empress Hotel จังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ นางชารอน เอสปิรปตู ลาซาโร ได้รับรางวัล “The Best Oral Presentation Award” จากการนำเสนอผลงานครั้งนี้

TOP