ขอเชิญชวนร่วมปลูกหน่อพระศรีมหาโพธิพุทธคยา ประเทศอินเดีย ที่วัดแสงแรง สถานปฏิบัติธรรมประจำมหาวิทยาลัยวัลยลักษณ์