ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

Train the Trainers in Tourism & Hospitality Managementโครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม และสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ สำนักวิชาการจัดการ ร่วมกันจัดโครงการฝึกอบรมหัวข้อ “Train the Trainers in Tourism & Hospitality Management” ให้แก่พนักงานระดับ Supervisors และ Junior Managers ที่ทำหน้าที่ดูแล ฝึกทักษะ และประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาภายใต้โครงการเรียนรู้โดยใช้การทำงานเป็นฐาน (Work-Based Learning: WBL) รวมทั้งการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาด้านการท่องเที่ยวและการบริการ ซึ่งเป็นกิจกรรมย่อยภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายสถานประกอบการและสถาบันการศึกษาในพื้นที่ภาคใต้เพื่อรองรับการจัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการกับการทำงาน (Work-Integrated Learning Network in Southern Thailand) เมื่อวันที่ 9-10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมโนราบุรี รีสอร์ทแอนสปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฏร์ธานี โดยมีผู้เข้าร่วมฝึกอบรมจากโรงแรม รีสอร์ท บริษัททัวร์ และหน่วยงานด้านการท่องเที่ยวจำนวน 32 คน

การฝึกอบรมในหลักสูตรการดังกล่าว มีหัวข้อที่น่าสนใจเพื่อพัฒนาพนักงานและผู้บริหารระดับต้น ดังนี้
1) Overview of Supervisory and Junior Managerial Attributes
2) Career Path Development in Tourism & Hospitality
3) Service Mind and Psychology for Supervisors and Junior managers
4) Leadership Skills for Supervisors and Junior managers
5) Tools & techniques for on-the-job and formal training
6) Creative thinking and tools for supervisors and junior managers
7) Marketing, value creation & up-selling skills for supervisors and junior managers
8) Tools & techniques for performance enhancement and assessment

อนึ่ง โครงการฝึกอบรมในครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.รุ่งรวี จิตภักดี รองคณบดีสำนักวิชาการจัดการและผู้จัดการศูนย์ WMS Social Engagement อาจารย์ ดร.สุขุมาล กล่ำแสงใส อาจารย์สุนทร บุญแก้ว และอาจารย์ปวิธ ตันสกุล อาจารย์ประจำสำนักวิชาการจัดการซึ่งเป็นตัวแทนฝ่ายวิชาการ รวมทั้งคุณกฤษณา พรหมเกาะ อุปนายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุย ประธานชมรมบริหารงานบุคคลเกาะสมุย และกรรมการผู้จัดการโรงแรม Lamai Wanta Beach Resort คุณเจริญ รุ่งเรือง ที่ปรึกษาชมรมบริหารงานบุคคลเกาะสมุย และผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล Nora Hotels & Resorts คุณศิราณี อนันตเมฆ กรรมการผู้จัดการบริษัท The Glory Worldwide Travel และคุณฌาณุพงศ์ มานะชำนิ ผู้จัดการทั่วไป โรงแรม Newstar Beach Resort ให้เกียรติเป็นวิทยากร ซึ่งเป็นตัวแทนจากภาคธุรกิจการท่องเที่ยวและการบริการในการให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์แก่ผู้เข้าร่วมการอบรมในครั้งนี้

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.facebook.com/WMS.BTEDC

TOP