ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรายรอบมหาวิทยาลัย

 

   
  


มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดประชุมคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรายรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย เพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการจัดระเบียบและช่วยกันแก้ปัญหาสังคมที่อาจเกิดขึ้นจากการพัฒนาของมหาวิทยาลัยในอนาคต 
 
เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานสังคมรายรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ศิลปะและวัฒนธรรม ม.วลัยลักษณ์ นายสมโภชน์ โอทอง ปลัดอาวุโส รักษาการนายอำเภอท่าศาลา พ.ต.ท.ประเสริฐ นาคคง รองผู้กำกับสถานีตำรวจภูธรท่าศาลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจ ปลัดอำเภอท่าศาลาฝ่ายความมั่นคง ผู้แทนเครือข่ายองค์กรปลอดเหล้า กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้เกี่ยวข้องต่างๆเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
 
นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม กล่าวในที่ประชุมว่า จังหวัดนครศรีธรรมราชมียุทธศาสตร์และเป้าหมายในการก้าวไปสู่นครแห่งการเรียนรู้ โดยยุทธศาสตร์ส่วนหนึ่งคือยุทธศาสตร์เด็กนครศรีฯ มีอนาคต ประกอบด้วย การสร้างเรื่องของจิตอาสา การรู้หลายภาษา เสริมสร้างทักษะชีวิตให้กับเด็ก ซึ่งจะสามารถเชื่อมโยงกับการจัดระเบียบสังคมดังกล่าว โดยสิ่งที่จะต้องทำควบคู่กันไป 2 ส่วนคือการพัฒนาเด็กและการสร้างสภาพแวดล้อมที่ดีให้กับเด็กและเยาวชน ทำอย่างไรให้เด็กเลือกได้ว่าอะไรควรทำหรือไม่ควรทำ และสามารถอยู่ได้ภายใต้บางสิ่งบางอย่างทั้งเรื่องโลกาภิวัตน์ ลัทธิบริโภคนิยม ตลอดจนสื่อโฆษณาต่างๆที่ยั่วยุได้ นอกจากนี้ยังหวังว่าเด็กนครศรีธรรมราชจะเป็นเด็กที่อยู่อย่างมีโอกาส มีความหวังและมีอนาคตที่ดีอย่างแท้จริงด้วย ทั้งนี้การที่ก้าวไปเป็นศูนย์กลางของสถานศึกษาคงไม่ได้หวังเพียงแค่เด็กนครศรีธรรมราชแต่คาดหวังถึงเด็กจังหวัดอื่นๆด้วย ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐและคนในท้องถิ่นต้องร่วมกันคิดร่วมกันสร้างความมั่นใจให้เกิดขึ้นกับผู้ปกครองให้ได้ว่า หากมาเรียนที่สถาบันการศึกษาแห่งนี้แล้วรู้สึกปลอดภัยและห่างไกลอบายมุขต่างๆได้ 
 
ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มารวย เมฆานวกุล กล่าวว่า จากการพัฒนาอย่างต่อเนื่องของ ม.วลัยลักษณ์ตั้งแต่เริ่มเปิดรับนักศึกษารุ่นแรก เมื่อปี ๒๕๔๑ จนถึงปัจจุบัน มีจำนวนนักศึกษาเพิ่มมากขึ้นทุกปี ทำให้พื้นที่ต่างๆโดยเฉพาะหน้ามหาวิทยาลัยมีการประกอบธุรกิจต่างๆเกิดขึ้นจำนวนมากเช่นธุรกิจหอพัก บ้านเช่าเอกชน ตลอดจนร้านอาหาร ร้านขายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ฯลฯ อย่างไรก็ตามมหาวิทยาลัยไม่มีอำนาจหน้าที่ในการจัดระเบียบพื้นที่บริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัย ทำให้การพัฒนาเป็นไปอย่างรวดเร็วขาดการควบคุมจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกิดปัญหาต่างๆเกิดขึ้นและมีแนวโน้มรุนแรงมากขึ้น จึงมีความจำเป็นต้องเร่งกำหนดแนวทางแก้ใขปัญหาหรือประสานขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อลดผลกระทบต่อนักศึกษามหาวิทยาลัย ประกอบกับม.วลัยลักษณ์ได้เข้าร่วมโครงการมหาวิทยาลัยนำร่องจัดโซนนิ่งร้านเหล้ากับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานจัดระเบียบสังคมรายรอบพื้นที่มหาวิทยาลัย ทำหน้าที่ประสานจัดทำแผนปฏิบัติงานในเชิงบูรณาการร่วมกับหน่วยงานของรัฐ องค์กรชุมชนและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคมรายรอบมหาวิทยาลัยขณะเดียวกันยังเป็นการรองรับความการพัฒนาที่ต้องการเป็นเมืองมหาวิทยาลัย(Residential University)อย่างแท้จริงด้วย โดยจะมีการประชุมติดตามความคืบหน้าและออกตรวจสถานประกอบการต่างๆเป็นระยะๆ โดยในระยะแรกจะเน้นการตักเตือน ให้ความรู้ผู้ประกอบการเพื่อปรับปรุง แก้ไขให้ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งหากมีการฝ่าฝืนจะมีมาตรการยังคับให้กฎหมายที่เคร่งครัดมากขึ้น ทั้งนี้คาดว่าจะช่วยให้พื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัยมีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและร่วมกันช่วยเหลือดูแล นักศึกษาให้ปลอดจากปัญหาต่างๆ ของสังคมได้มากยิ่งขึ้น 
 
สำหรับการประชุมในครั้งนี้มีการรายงานสรุปจากการเข้าร่วมสัมมนาวิชาการสรุปความก้าวหน้าการจัดสภาพแวดล้อม (ร้านเหล้า)รอบสถานศึกษาภายใต้แนวคิดร้านใหม่ไม่เพิ่ม ร้านเดิมทำตามกฎหมาย อาทิเป้าหมายการทำงานเรื่องร้านเหล้ารอบสถานศึกษา แนวคิดและกระบวนการทำงาน ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาร้านเหล้ารอบสถานศึกษา และความก้าวหน้าในการทำงานร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการรายงานการตรวจเยี่ยมหอพักบ้านเช่า ร้านค้าและสถานบริการต่างๆบริเวณทางเข้ามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 13 ร้าน เมื่อวันที่ 11 มกราคมที่ผ่านมา การจัดทำจัดหมายข่าวจัดระเบียบสังคมรายรอบมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เพื่อประชาสัมพันธ์ความคืบหน้ากิจกรรมของคณะทำงาน การสำรวจจัดทำฐานข้อมูลหอพัก บ้านเช่า ร้านค้าจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสถานบริการ ตลอดจนการพิจารณาการจัดทำคำสั่งชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมรายรอบพื้นที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ การแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานคณะทำงานจัดระเบียบสังคมฯ แนวทางการดำเนินการและแผนปฏิบัติงานคณะทำงานจัดระเบียบสังคมฯ 

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

 


TOP