ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ลูกจ้างชั่วคราว สังกัดส่วนสื่อสารองค์กร

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว โครงการ Walailak Facebook Live On Air สังกัดส่วนสื่อสารองค์กร ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน จำนวน ๑ อัตรา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์ จำนวน ๒ อัตรา นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัคร ตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ดังนี้

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงาน
ก. รายชื่อ
001 นางสาวธนิษฐา เมืองมีศรี
003 นายสุริยา ทรัพยาสาร
010 นางสาวศิริวรรณ หนูน้อย
011 นางสาวเทียนทิพย์ เดียวกี่
012 นางสาวเสาวรส ทองคำ
013 นางสาวชนน์ชนก บุญนนท์
014 นางสาววัชรี ดวงใส
017 นางสาวสุรีพร หีมเบ็ญหมัด

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

2. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ผลิตรายการโทรทัศน์
ก. รายชื่อ
002 นายปวันท์ จันทวี
004 นายทศพล พันธุ์เหนือ
005 นายเอกรินทร์ รักดี
006 นายอภิณห์ลักษณ์ เชียรปรีชา
007 นายจักกฤษณ์ สงดำ
008 นายลิปิกร เมืองสง
009 นายธนนท์ แก้วออด
015 นายจตุพร พัฒนวิบูลย์
016 นางสาวอุบลรัตน์ นวนเนียม
018 นายสันติศักดิ์ ใจซื่อ

ข. กำหนดการสอบสัมภาษณ์
วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 เวลา 15.00 – 18.00 น. ณ ห้องประชุม 15/3 อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์นำผลงานมานำเสนอในวันสอบสัมภาษณ์ (ในกรณีที่มีผลงานเพิ่มเติมจากที่ได้นำส่งแล้ว สามารถนำมาเสนอในวันสัมภาษณ์ได้เช่นกัน)


TOP