กิจกรรม WU to School “ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” ณ จังหวัดเชียงใหม่