ข่าวทั่วไป

กิจกรรม WU to School “ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” ณ จังหวัดเชียงใหม่ส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมโครงการ “ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” (WU to School) โดยร่วมงานสัมมนาทางวิชาการ จัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมจัดกิจกรรมแถลงข่าว ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ และพบปะสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ พร้อมมอบโล่ชื่นชมคุณค่านักเรียนศิษย์เก่าของโรงเรียนต่าง ๆ

กิจกรรม “ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยสู่โรงเรียนและสื่อมวลชนสัมพันธ์” มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรู้จัก ทำความเข้าใจและสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียน นักเรียนและสื่อมวลชนในพื้นที่เป้าหมาย โดยได้เข้าร่วมงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งส่วนสื่อสารองค์กรร่วมกับศูนย์บริการการศึกษา และผู้แทนนักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหลักสูตรการเรียนการสอนทั้ง 13 สำนักวิชา และเกณฑ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน 2560 โดยมีครูแนะแนว นักเรียน ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการกว่า 10,000 คน

โอกาสนี้ อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร และนางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมพิธีเปิดงานงานตลาดนัดหลักสูตรอุดมศึกษา ครั้งที่ 22 และ CMU Open House ครั้งที่ 4 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสำหรับกิจกรรมพบปะสื่อมวลชนและแถลงข่าวประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561 จัดขึ้น ณ ห้องประชุมอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธาน ซึ่งมีหัวหน้าส่วนราชการ และสื่อมวลชนเข้าร่วมกว่า 80 คน ต่อจากนั้นได้ให้สัมภาษณ์ในรายการ “93.25 วาไรตี้” ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (สวท.) จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ Fm ความถี่ 93.25 Mhz และรายการ “อสมท.เพื่อชุมชน” ทางสถานีวิทยุ อสมท.จังหวัดเชียงใหม่ ระบบ Fm ความถี่ 100.75 Mhz

นอกจากนี้ได้เดินทางไปพบปะผู้บริหาร อาจารย์แนะแนว และนักเรียน พร้อมมอบโล่ชื่นชมคุณค่าศิษย์เก่าซึ่งเป็นศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยที่ได้รับรางวัลระดับประเทศ ได้แก่ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย และโรงเรียนต่างๆ ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) รวมทั้งได้เข้าเยี่ยมคารวะนายสิทธิชัย มูลเขียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 เพื่อนำเรียนข้อมูลความก้าวหน้าพัฒนาการมหาวิทยาลัยและเกณฑ์การรับนักศึกษา ปีการศึกษา 2561 พร้อมนี้ได้มอบชุดเอกสารของมหาวิทยาลัยให้แก่โรงเรียน 42 โรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34 (เชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน) อีกด้วย

ประมวลภาพ

TOP