ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

วารสาร WJST ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2554

วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) (http://wjst.wu.ac.th/) ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารในกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่า TCI Impact Factor (2010) = 0.077 และมีค่า 3-Year TCI Impact Factor = 0.086
 
ตามที่ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center) (http://www.kmutt.ac.th/jif/public_html/index.html) โดยการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ทำการประเมินคุณภาพวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI และประกาศผลการประเมินคุณภาพวารสาร ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา โดยแบ่งกลุ่มวารสารในฐานข้อมูลออกเป็น 3 กลุ่ม คือ
 
วารสารกลุ่มที่ 1 : วารสารที่ผ่านการรับรองคุณภาพของ TCI (ระยะเวลา 3 ปี จนถึง ธันวาคม 2557) และอยู่ในฐานข้อมูล TCI และจะถูกคัดเลือกเข้าสู่ฐานข้อมูล ASEAN Citation Index (ACI) ต่อไป แบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 59 วารสาร และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 17 วารสาร

คลิกเพื่อดูรายชื่อวารสารกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คลิกเพื่อดูรายชื่อวารสารกลุ่มที่ 1 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
วารสารกลุ่มที่ 2 : วารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI แบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 90 วารสาร และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 61 วารสาร โดยวารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงคุณภาพ เพื่อขอการรับรองจาก TCI และอยู่ในฐานข้อมูล TCI
 
คลิกเพื่อดูรายชื่อวารสารกลุ่มที่ 2 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คลิกเพื่อดูรายชื่อวารสารกลุ่มที่ 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
วารสารกลุ่มที่ 3 : วารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต แบ่งเป็นสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 65 วารสาร และสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 164 วารสาร โดยวารสารกลุ่มนี้ เป็นวารสารที่ไม่ผ่านการรับรองคุณภาพ และอาจไม่ปรากฏอยู่ในฐานข้อมูล TCI ในอนาคต
 
ทั้งนี้ วารสาร Walailak Journal of Science and Technology (WJST) ผ่านการรับรองคุณภาพวารสารในกลุ่มที่ 1 สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีค่า TCI Impact Factor (2010) = 0.077 และมีค่า 3-Year TCI Impact Factor = 0.086 นอกจากวารสาร WJST ได้รับการบรรจุให้อยู่ในฐานข้อมูล TCI แล้ว วารสาร WJST ยังได้รับการบรรจุให้อยู่ในฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติ อาทิเช่น CAB Abstracts , Directory of Open Access Journals , Electronic Journals Library, ThaiScience, Journal Link , Google Scholar and Thailand Research Fund
 
สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Web site: ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index Center)

TOP