วารสาร WJST ได้รับการประเมินคุณภาพวารสารให้อยู่ในฐานข้อมูลทั้งระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2554