ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 6 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561