ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญส่งผลงานเข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ "การเรียนรู้เชิงรุก" ครั้งที่ 6 ในวันที่ 26-27 มีนาคม 2561

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน จัดประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 ภายใต้หัวข้อ "การเรียนรู้เชิงรุก Active Learning ตอบโจทย์ Thailand 4.0 อย่างไร?" ระหว่างวันที่ 26-27 มีนาคม 2561 ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีรายละเอียดหัวข้อการประชุมวิชาการดังนี้

Teaching and Learning
1)การเรียนรู้จากกรณีปัญหา (Case-based Learning)
2)การเรียนรู้เป็นรายบุคคล (Individual Study)
3)การเรียนรู้แบบสรรคนิยม (Constructivism)
4)การเรียนรู้แบบแสวงหาความรู้ได้ด้วยตนเอง (Self-Study)
5)การเรียนรู้จากการทำงาน (Work-based Learning)
6)การเรียนรู้ที่เน้นการวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ (Research-based Learning)
7)การเรียนรู้ที่ใช้วิธีการสร้างผลงานจากการตกผลึกทางปัญญา (Crystal-based Approach)

Education in the Changing World
1) Formative Assessment
2) Classroom Research
3) Student Engagement
4) Community Learning
5) Education Values and Values in Education
6) Education in the 21st Century
7) Communication and Meaning
8) Challenges and Innovations in Language Teaching and Learning
9) Flipped Classrooms

ผู้สนใจสามารถผลงานเข้าร่วมการประชุมฯ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มกราคม 2561 ได้ที่เว็บไซต์ http://alcwu.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ คุณพณิชา โสพรรณรัตน์ ศูนย์นวัตกรรมการเรียนและการสอน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 075-673-770 โทรสาร 075-673-756


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://alcwu.com

TOP