ข่าวทั่วไป

สมาชิกสโมสรโรตารีอาซาฮิคาวามอร์นิ่ง ภาค 2500 ประเทศญี่ปุ่น เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เมื่อวันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 11.00 น.สมาชิกสโมสรโรตารีอาซาฮิคาวามอร์นิ่ง ภาค 2500 ประเทศญี่ปุ่น และสมาชิกสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี จำนวน 12 คน เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารองค์กร อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแลศูนย์กิจการนานาชาติ นางสาวจิตตนา หนูณะ หัวหน้าส่วนสื่อสารองค์กร และนายประพาส ศรีวิลัย หัวหน้าส่วนอาคารสถานที่ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ต่อจากนั้น คณะได้เยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง และอุทยานพฤกษศาสตร์ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ รักษาการแทนผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงค์ โชติพันธุ์ ที่ปรึกษาอุทยานพฤกษศาสตร์ ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป

ภาพกิจกรรม

TOP