ข่าวการศึกษา

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2561

สำนักวิชาแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์เข้าสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสามารถดูรายชื่อได้ที่ http://entry.wu.ac.th/download/result_doctor_MMI.pdf ทั้งนี้ ขอให้นักเรียนที่มีชื่อตามประกาศดังกล่าว ชำระเงินค่าธรรมเนียมการสัมภาษณ์ พร้อมทั้งจัดส่งสำเนาหลักฐานการชำระเงินและใบยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมสัมภาษณ์แบบ Multiple Mini Interviews (MMI) ไปยังสำนักวิชาแพทยศาสตร์ ภายในเวลา 16:00 น. ของวันที่ 18 พฤศจิกายน 2560 หากไม่ดำเนินการตามกำหนด จะถือว่าท่านสละสิทธิ์วิดีโอแนะนำเส้นทางไปอาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

  • สามารถพิมพ์ใบชำระเงินค่าธรรมเนียมการเข้าร่วมกิจกรรมได้จากเมนูผลการสมัคร
  • กรณีชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ให้ใช้สำเนาสลิปการชำระเงินแทนได้

  • รายละเอียดเพิ่มเติม : http://entry.wu.ac.th/download/result_doctor_MMI.pdf

    TOP