ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบพนักงานตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติ

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยในสายวิชาการ ครั้งที่ 46/2560 ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดโครงการจัดตั้งวิทยาลัยนานาชาติจำนวน 6 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่อง ขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานสายวิชาการ ครั้งที่ 46/๒๕60 ลงวันที่ 29 กันยายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ ๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและรายละเอียดการสอบดังนี้
1. กลุ่มตำแหน่งที่ 1 อาจารย์ หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขา Logistics Analytics and Supply Chain Management และหลักสูตรบัญชีบัญฑิต : ไม่มีผู้สมัคร
2. กลุ่มตำแหน่งที่ 2 อาจารย์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบันฑิต สาขา Innovation Engineering : ไม่มีผู้สมัคร
3. กลุ่มตำแหน่งที่ 3 อาจารย์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขา Public Affairs

ก. รายชื่อ
นายประดิษฐ์ ชินอุดมทรัพย์

ข. การสอบ
(1) สอบนำเสนอผลงานวิจัย/วิทยานิพนธ์ในเวลา 10 นาที (ใช้ MS PowerPoint)
(2) สอบสัมภาษณ์

ค. กำหนดการสอบ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบภายหลัง


TOP