ศิลปศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ จัดแสดงปาฐกถาและคีตนาฏกรรม 20 ปีมวล.ครั้งที่ 2