ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันการศึกษาใน พื้นที่ จ.สงขลามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดโครงการความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับโรงเรียนต่างๆ ใน จ.สงขลา เพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาทางวิชาการ รวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นในเรื่องนโยบายการดำเนินงานทางวิชาการ และหลักสูตรการเรียนการสอนและประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยเมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นประธานร่วมพูดคุยถึงนโยบายการพัฒนาทางวิชาการและการศึกษาของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ แก่คณะผู้บริหาร คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียน หาดใหญ่วิทยาลัย โรงเรียนแสงทองวิทยาและโรงเรียนธิดานุเคราะห์ ซึ่งมีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 และ 6 คณะผู้บริหารและคณาจารย์ เข้าร่วมกว่า 1000 คนศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เน้นผลิตบัณฑิตให้เป็นทั้ง "คนดีและคนเก่ง" คนดีในที่นี้หมายถึงเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีวินัย ซื่อสัตย์สุจริต กตัญญูรู้คุณต่อแผ่นดินและบุพการี และมีจิตสาธารณะ ส่วนการผลิตบัณฑิตให้เป็นคนเก่ง ด้วยความพร้อมทางด้านวิชาการของมหาวิทยาลัยในทุกๆด้าน จะสามารถสร้างให้บัณฑิตเป็นคนเก่งในระดับสากล พร้อมการใช้ชีวิตและแข่งขันกับผู้คนทั่วโลกได้ โดยปัจจุบัน มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เปิดการเรียนการสอนครอบคลุมทั้งด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสังคมศาสตร์

ทั้งนี้ ทุกหลักสูตรมีการเรียนการสอนด้วยคณาจารย์ ผู้มีความรู้ความสามารถและเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง เน้นการสอนทฤษฎีควบคู่กับการฝึกปฏิบัติวิชาชีพและสหกิจศึกษา พร้อมห้องเรียนมาตรฐานระดับสากล และห้องปฏิบัติการทุกหลักสูตรมีมาตรฐาน ระบบการเรียนการสอนแบบ Smart Classroom การให้ความสำคัญกับคุณภาพชีวิตของนักศึกษามาเป็นอันดับแรก โดยการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกในการใช้ชีวิตของนักศึกษา ทั้งห้องออกกำลังกายและสนามกีฬามาตรฐานระดับสากล ลานกิจกรรม Walailak Square สำหรับการจัดกิจกรรม Friday Concert ให้นักศึกษาผ่อนคลายจากการเรียน ความพร้อมเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงผลสำเร็จที่วัดคุณภาพทางการจัดการการศึกษาของมหาวิทยาลัยลักษณ์ที่เป็นที่น่าภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง โดยเฉพาะทุกหลักสูตรทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ทั้งแพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ สหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ นักศึกษาสามารถสอบผ่านใบประกอบวิชาชีพผ่านในระดับดีเยี่ยม และจากผลสำรวจพบว่าบัณฑิตมีงานทำ 100% หลักสูตรอื่นๆ มากกว่า 90% มีงานทำหลังสำเร็จการศึกษา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีเป้าหมายที่จะก้าวไปสู่ความเป็นนานาชาติ และ World Class University โดยนำมหาวิทยาลัยเข้าสู่การจัดอันดับ QS World University Ranking เริ่มจากการปฏิรูปการเรียนการสอนโดยนำมาตรฐาน UKPSF มาใช้ในมหาวิทยาลัยและให้ความสำคัญกับการสื่อสารภาษาอังกฤษ โดยบัณฑิตจะต้องสามารถใช้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันได้เป็นอย่างดี โดยจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในทุกหลักสูตร พร้อมทั้งการจัดตั้ง “สถาบันภาษา”การเปิดวิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์นานาชาติ วิทยาลัยสัตวแพทยศาสตร์นานาชาติ อัครราชกุมารี วิทยาลัยนานาชาติและหลักสูตรนิติศาสตร์นานาชาติ สำหรับหลักสูตร English Program มีแผนเปิดในสำนักวิชาสหเวชศาสตร์ สำนักวิชาวิศวกรรมศาตร์และทรัพยากร(หลักสูตรวิศวกรรมเคมี)และสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ และการกำหนดให้มี EXIT EXAM เพื่อประกันคุณภาพของบัณฑิตในหลักสูตรที่ไม่มีสภาวิชาชีพควบคุม จึงมั่นใจได้ว่า จบจากมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไม่ว่าจะหลักสูตรใด บัณฑิตทุกคนคือบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นที่ต้องการของผู้ใช้บัณฑิต

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ ให้ข้อคิดแก่นักเรียนในตอนท้ายว่า การเรียนที่มีความสุข นอกจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีแล้ว จะต้องรู้ว่าอยากเรียนอะไร เพื่อไปประกอบอาชีพในอนาคต แล้วทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุด เป็นผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์หรือสาขานั้นๆให้ได้ เพราะการเรียนมีความสัมพันธ์กับการทำงานในอนาคต การจะประสบความสำเร็จในชีวิตจะต้องอาศัยพื้นฐานความรู้ที่มาจากการตั้งใจศึกษาเล่าเรียนตั้งแต่วันนี้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนที่มีความรู้ความสามารถเพื่อเป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและเป็นผู้ประสบความสำเร็จในชีวิตต่อไป

กิจกรรมในโครงการ ประกอบด้วย การแนะนำหลักสูตร จุดเด่น ระบบการเรียนการสอน โดยคณบดีและตัวแทนของสำนักวิชา โดยแบ่งเป็น กลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกลุ่มสังคมศาสตร์

อนึึ่ง วันเดียวกันนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ว่าที่ ร.ต.ดร.ทรงเกียรติ พืชมงคล ผู้อำนวยการโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัย ได้ลงนามความร่วมมือด้านวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ น.ส.ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนสื่อสารองค์กร

TOP