ข่าวสมัครงาน

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 29/๒๕60 ตำแหน่งนักวิชาการ สังกัดสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักวิชาแพทยศาสตร์ จำนวน 8 ราย (กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา จำนวน 1 ราย และกลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน จำนวน 7 ราย) ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการคัดเลือกเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศผลการคัดเลือกดังนี้
1. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มวิชาจุลชีววิทยาและปรสิตวิทยา)
ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นายอรรถพล กลยนี

2. ตำแหน่งนักวิชาการ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ (กลุ่มวิชาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน)
- ผู้ผ่านการคัดเลือก คือ นางสาวสุภาลักษณ์ แก้วทอง
- ผู้ผ่านการคัดเลือกสำรอง คือ
1) นางสาวสุลีวัลย์ ทองใส
2) นางรัฐวรรณ กูลวงค์
อนึ่งมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกบรรจุหรือยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกได้ตามความเหมาะสม


TOP