ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ จัดเวทีแลกเปลี่ยนทางวิชาการ การบริหารจัดการท้องถิ่นและเมือง

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดย ศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการการบริหารจัดการท้องถิ่น (The Center of Excellence for Local and City Governance (CLCG)) จัดเวทีการแลกเปลี่ยนประเด็นทางวิชาการ การวิจัย การบริหารจัดการท้องถิ่นและเมือง ครั้งที่ 1/2560 ณ ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมี Prof.Dr.Peter Oosterveer จาก Wageningen University ประเทศเนเธอร์แลนด์ เป็นวิทยากร บรรยายในห้อข้อ “Urban Governance : Experience from The Netherlands”


โอกาสนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.รงค์ บุญสวยขวัญ สำนักวิชารัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ ในฐานะหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กล่าวปิดงานในตอนท้าย โดยมี คณาจารย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ นักวิชาการ นักการเมืองท้องถิ่น นักปกครองและข้าราชการ ในอำเภอท่าศาลาและจังหวัดนครศรีธรรมราชเข้าร่วมศูนย์ความเป็นเลิศทางวิชาการ การบริหารจัดการท้องถิ่น (The Center of Excellence for Local and City Governance (CLCG)) เป็น 1 ใน 17 ศูนย์ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นกลไกขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยสมบูรณ์แบบชั้นนำของประเทศ

TOP